Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2156796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2156796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2156796
Onderwerp Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 17-05-2018 14:51:56
Onderwerp Aanwijzen Zeehavengebied en Louterbloemen als ontwikkelgebied
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 10-04-2018
Gerelateerde zaak 2053404
Agendacommissie 15-05-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2016 een beeldkwaliteitplan voor het gebied gemaakt en begin 2017 aan u gepresenteerd. Het Havenbedrijf gaat fors investeren om de openbare ruimte aan te pakken. Het Havenbedrijf wil dan ook kunnen sturen op de kwaliteit van de invulling van particuliere locaties die niet door het Havenbedrijf zijn uitgegeven. Het Havenbedrijf zal daarvoor met de ondernemers in het gebied afspraken maken over het onderhouds- en uitstralingsniveau. Met de raadsinformatiebrief d.d. 19 december 2017, kenmerk RIS 1990101 bent u geïnformeerd over de terinzagelegging van het Beeldkwaliteitsplan en de bijbehorende richtlijnen. De beslissing van uw raad om de industriegebieden het Zeehavengebied en Louterbloemen, als onderdeel van de Welstandsnota aan te wijzen als Ontwikkelgebied met een ontwikkelregime en het Beeldkwaliteitsplan Zeehaven Dordrecht en de Dordrecht Inland Seaport Beeldkwaliteitsrichtlijnen als toetsingskader voor welstand, ondersteunt het ontwikkelbeleid van het Havenbedrijf voor deze gebieden.

Gepubliceerd 17-05-2018