Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2151669

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2151669

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2151669
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkeling Sportpark Krommedijk
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 02-05-2018 14:48:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De raadsinformatiebrief (RIB) wordt besproken in samenhang met RIB over voortgang toekomstvisie sportparken, beantwoording artikel 40 vragen over de Paraplu en de brief van sportclub Emma. De voorliggende politieke vraag luidt: in hoeverre willen fracties de vastgestelde sportparkenvisie handhaven? Gestart wordt met een informerende  presentatie over de stand van zaken en (toekomstige) ontwikkelingen rondom en van invloed op de sportparken. Het 'bewegen' van sportparken is voortgekomen uit besluiten van college en raad. De verenigingen hebben er in eerste instantie niet om gevraagd. Inmiddels zijn de verenigingen er zelf actief mee aan de gang en is de toon positief.


Behalve PvdA staan de fracties achter de vigerende sportparkenvisie. Wel vragen fracties het college de uitvoering stevig ter hand te nemen, de verenigingen hierbij te helpen / regie te nemen, te prioriteren en snelheid te betrachten. Het is van belang dat de gemeente met de verenigingen in gesprek blijft en er oplossingen worden gevonden. PvdA vraagt het college nog te kijken naar het gebruiken van opbrengst van gronden (woningbouw) voor bouwrijp maken van gronden.


De wethouder (Sleeking) licht toe dat de nieuwe wethouder Sport hier mee aan de slag gaat. Er is op dit moment sprake van een financiële impasse. Er is echt 5,5 mln beschikbaar en niet de gevraagde 6,5 mln. Het vraagt daadkracht om tot oplossingen te komen. De intentie is om dit op korte termijn op te lossen. De wethouder verwacht dat het nieuwe college binnen een half jaar een voorstel aan de raad kan voorleggen. Hij kan niet garanderen dat dit al meegenomen kan worden in de begroting 2019. Ook de sporthallen / accomodatievisie wordt nog dit jaar verwacht.


Toegezegd wordt dat de adviezen van de sportraad ook naar de commissieleden worden gestuurd.


De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname door te geleiden naar de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 9 mei 2018 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft vertegenwoordigers van diverse sportverenigingen uitgenodigd om te spreken over sportaccommodaties. Het college heeft de raad geïnformeerd met diverse brieven en het is nu de bedoeling om het verhaal van de verenigingen te horen. De brieven worden vanavond niet verder inhoudelijk behandeld.

Namens OMC en FC Dordrecht zijn resp. Goof Verspui en Hans de Zeeuw aanwezig. Gespreksonderwerpen zijn de zelfstandigheid van OMC, de toekomstige inrichting en benutting van het sportpark en de overgangssituatie van OMC (in het jeugdhonk van FC Dordrecht).

De insprekers gehoord hebbende, besluit de commissie de RIB te agenderen voor bespreking op 22 mei. De commissie spreekt af:
1. commissieleden kunnen uiterlijk dinsdag 15 mei aanvullende technische vragen stellen per mail, die voor 22 mei worden beantwoord;
2. op 22 mei krijgt de commissie ambtelijk informatie over de (beoogde) sportparkenvisie en evt. reactie op de insprekers dd 9 mei;
3. de commissie debatteert op 22 mei over de toekomstbestendigheid van de sportparkenvisie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de RIBs OMC/Krommedijk en Toekomstvisie Sportparken samen te bespreken met de briefwisseling over Emma.
Centrale vraag is (CDA): waar staat het beschikbare budget nu nog voor en aan welke clubs gaat de gemeente dit uitgeven?

Aanvullend over OMC/Krommedijk:
SP: door de constructie met OMC kan FC Dordrecht gebruikmaken van het kunstgrasveld dan hen toehoort en dit is ongehoorde financiering van een bedrijf.
VVD: zijn de kaders waarop het stuk is gebaseerd nog actueel?
VVD: ligt de gevraagde financiering door OMC nog in lijn met het leden-aantal?
D66: welke risico's loopt de gemeente door de samenwerking tussen OMC en FC Dordrecht, wanneer FC Dordrecht niet zou kunnen voldoen aan financiële verplichtingen?