Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2137418

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2137418

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2137418
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwikkelingen jeugd Q4 2017
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-04-2018 11:34:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 mei 2018 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 mei 2018 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de brief aan de hand van twee politieke vragen, over het meldpunt en de jeugdteams.


Meldpunt: diverse fracties hebben kritiek op hoe het college de (unaniem aangenomen) motie waarin de raad oproept tot een meldpunt voor ouders in de jeugdhulp, heeft georganiseerd. Belangrijkste punten zijn de bekendheid en vindbaarheid van het meldpunt en de (te beperkte) kwaliteit van de uitvoerende organisatie. De wethouder ontkent dat de organisatie van onvoldoende kwaliteit zou zijn. De wethouder kondigt aan de komende periode te zullen inzetten op de bekend- en vindbaarheid van het meldpunt. Hij gaat in gesprek met de uitvoerende organisatie en zegt de commissie toe zo snel mogelijk te laten weten wanneer ouders verbetering kunnen verwachten.


Jeugdteams: in de vorige periode is de commissie een nadere uitwerking toegezegd van een lokaal onderzoek naar de jeugdteams. Deze nieuwe versie is nog niet beschikbaar en fracties geven aan dit graag te hebben voor de bespreking van dit onderwerp. De wethouder zegt toe het onderzoek binnenkort te sturen aan de raad inclusief collegereactie.
Aanvullend debatteren fracties en wethouder over de representativiteit van de gemeten cliënttevredenheid en de afnemende capaciteit voor de jeugdteams. Dit laatste vinden fracties haaks staan op de beoogde strategie dat jeugd- en wijkteams juist versterkt moeten worden, om de vraag naar zwaardere (jeugd)hulp te verminderen. De wethouder geeft aan hierover in gesprek te zijn met de jeugdteams.


Tot slot bespreekt de commissie de mogelijkheid om het MJP-raadsvoorstel nog te bespreken voor het reces. Ambtelijk zal dit worden uitgezocht. De commissiegriffier geeft alvast aan dat de laatste commissievergadering is op 13 juni.


De commissie besluit de RIB voor kennisgeving aan de raad te sturen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 10 april 2018 20:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief te agenderen voor (spoedige) bespreking op een themabijeenkomst over jeugdhulp.
BVD: vinden de fracties dat de beschreven uitwerking van het gevraagde meldpunt, recht doet aan de aangenomen motie hierover?
CU/SGP: vinden fracties dat de jeugdteams beter functioneren, gezien de eerdere knelpunten en verbeterplannen?

Aangezien de Dordtse raad nog een besluit gaat nemen over het Meerjarenperspectief Jeugdhulp, vraagt de commissie om deze bijeenkomst ook te gebruiken ter voorbereiding hiervoor. Een technische vraag hierbij (PvdA): klopt het dat in de nieuwe zorgprofielen de mogelijkheid voor pgb's wordt verminderd dan wel afgeschaft? 

Ook college-beantwoording van BVD-vragen over jeugdhulp voegt de commissie toe aan de bespreking.