Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2119710

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2119710

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2119710
Onderwerp Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 27-02-2018 11:36:29
Onderwerp Vaststellen wijziging (7e) op de Financiële verordening en intrekken Nota Grondbeleid 2009
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar GWL Pingen, 770 6058
Datum B&W Besluit 20-02-2018
Gerelateerde zaak 2021100
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Grondbeleid is beleid dat beschrijft hoe de gemeente omgaat met de exploitatie van grond ten dienste van de ruimtelijke ontwikkeling. Het beschrijft welk 'instrumentarium' de gemeente ter beschikking staat om haar ruimtelijke doelstellingen te behalen, en vooral 'wanneer' en 'op welke wijze' deze worden ingezet. Het huidige grondbeleid dateert uit 2009 en een aanpassing van het grondbeleid is nodig. Ten eerste omdat de rol van de gemeente anders is geworden: de gemeente is meer procesregisseur dan dat zij voor eigen rekening en risico ontwikkelt. Als procesregisseur zorgt de gemeente ervoor dat het (algemeen) belang wordt gediend door het marktinitiatief op een goede wijze in te passen in de omliggende omgeving, 'ruimtelijk' maar ook 'functioneel' c.q. 'financieel'. Ten tweede zijn de financiële spelregels gewijzigd met de aanpassing van het BBV per 01-01-2016. De belangrijkste uitgangspunten in het grondbeleid blijven ongewijzigd, zoals het per situatie (dat wil zeggen 'op maat') bepalen welk grondbeleid het beste is voor een specifieke locatie. Echter, de achterliggende afwegingscriteria worden wel bijgesteld. Kernwoord daarbij is 'terughoudendheid' en 'selectiviteit' als het gaat om de eventuele keuze voor een actief grondbeleid, waarbij deze laatste variant zeker niet wordt uitgesloten. Het uitgangspunt van de gemeente Dordrecht is: "Geen actief grondbeleid, tenzij ….". De wijze waarop de gemeente Dordrecht de regierol vervult, is verder uitgewerkt in de Investeringsstrategie die volgt uit de Structuurvisie 2040. Daarnaast is het een vervolg op de Arrangementen op basis waarvan bij de stedelijke programmering keuzes zijn gemaakt. Het geeft een beeld van keuzes, rollen en instrumenten voor de gebiedsontwikkeling in Dordrecht, gebaseerd op het gemeentelijke beleid en de potentie van de verschillende gebieden. Uitgangspunt hierbij is dat Dordrecht inzet op schaalvergroting onder andere door de realisatie van 10.000 woningen om de sociaaleconomische positie van Dordrecht en de Drechtsteden te verbeteren.

Gepubliceerd 27-02-2018