Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 210676

Gemeente Dordrecht

Dossier - 210676

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 210676
Onderwerp Vaststellen projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 13-07-2009 12:24:17
Onderwerp Vaststellen projectbesluit UV-gebouw Evides NV, Baanhoekweg 7
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Datum B&W Besluit 07-07-2009
Datum verzending 29-07-2009
Agendacommissie 25-08-2009
Raad 01-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Het college stelt u voor ten aanzien van het perceel Baanhoekweg 7 een projectbesluit te nemen. Projectbesluiten nemen sinds de invoering van de nieuwe WRO de plaats in van vrijstellingsbesluiten op grond van artikel 19 WRO (oud). Het projectbesluit is volgens het voorstel nodig om de bouw van een nieuwe desinfectieinstallatie voor Evides aan de Baanhoekweg mogelijk te maken. Het feit dat het college u voorstelt in dit specifieke geval een projectbesluit te nemen is in overeenstemming met de beleidslijn die is verwoord in het delegatievoorstel (dossiernummer 202936): - het bouwplan is in overeenstemming met het voor het betrokken gebied in voorbereiding zijnde ontwerpbestemmingsplan (Oostzijde bedrijvengebied Staart, cie R&E 14 april 2005); - dit ontwerpbestemmingsplan kan naar verwachting binnen één jaar ter inzage worden gelegd; en - er is sprake van spoed. Zo lang de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit niet is gedelegeerd aan het college, is de raad het bevoegde orgaan om dit besluit te nemen. Het bouwplan en de ruimtelijke onderbouwing bevinden zich - in tegenstelling tot wat in het voorstel staat vermeld - bij de stukken.
Gepubliceerd 13-07-2009