Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2098110

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2098110

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2098110
Onderwerp Verkennen toekomstige huisvesting/herinrichting inzake herontwikkeling Spuiboulevard e.o.
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2018 10:53:42
Onderwerp Verkennen toekomstige huisvesting/herinrichting inzake herontwikkeling Spuiboulevard e.o.
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Portefeuille houder Mos, Jasper (J)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JW Schuurman, 770 5027
Datum B&W Besluit 16-01-2018
Gerelateerde zaak 1998984
Agendacommissie 10-04-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Spuiboulevard e.o. maken we plannen voor nieuwe huisvesting voor de gemeentelijke organisatie. De komende jaren moeten we hoe dan ook investeren in huisvesting. Het huidige Stadskantoor voldoet met ingang van 2023 namelijk niet meer aan de wettelijke vereisten. De jaarlijkse exploitatielasten stijgen hierdoor van circa € 1,8 miljoen naar een bedrag tussen de € 2,3 miljoen en € 2,7 miljoen. Voor dat bedrag voldoet onze huisvesting alleen aan de wettelijke vereisten. Onze ambities gaan verder dan dat. We willen een voorbeeldfunctie vervullen, zowel op het gebied van duurzaamheid, als aantrekkelijkheid van de huisvesting voor gebruikers en samenwerking met mogelijke partners. Deze ambities kunnen we realiseren wanneer we (een deel van) onze huisvestingsbehoefte realiseren op de locatie van het voormalig Belastingkantoor en voormalig kantoor van de Rabobank. De totale jaarlijkse exploitatielasten liggen in dit scenario tussen de € 2,6 miljoen en € 3,1 miljoen. De locatie van het Stadskantoor benutten we (conform de ontwikkelvisie voor de Spuiboulevard e.o.) liever voor woningbouw. Hetzelfde geldt voor het gebouw Hellingen, dat we momenteel verhuren aan de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Ook dit gebouw voldoet met ingang van 2023 niet meer aan de wettelijke vereisten, en ook deze locatie benutten we liever voor woningbouw. Alles overwegend stellen we voor de gemeentelijke huisvesting in principe te verplaatsen. Ook hebben we het voornemen de exploitatie van gebouw Hellingen per 1 januari 2023 te beëindigen. We willen verkennen hoe we de locatie van het voormalig Belastingkantoor en het voormalig kantoor van de Rabobank kunnen benutten voor (een deel van) onze huisvestingsvraag. Op deze locatie willen we een "Huis van de Stad" realiseren voor zowel Dordrecht als een aantal mogelijke partners, zoals Bibliotheek Aanzet, Dordrecht Marketing, GRD en VVV Zuid-Holland Zuid. Voor het resterende deel van onze huisvestingsvraag willen we gebruik maken van ander vastgoed in Binnenstad en Schil. Concreet kijken we onder meer naar de mogelijkheden om het gebouw van InHolland, het Springer-gebouw, het voormalig ING-kantoor, het pand op de kop van de rotonde Spuiboulevard – Johan de Wittstraat en/ of het voormalig V&D gebouw te benutten. Verder stellen we, in het verlengde van het eerder met u gevoerde debat, voor om het politiek centrum te handhaven in het Stadhuis. Het principebesluit tot verplaatsing en het besluit over de toekomstige locatie van het politiek centrum moeten worden genomen voordat we kunnen starten met het ontwerptraject. Voordat we hiermee starten, willen we ook: - Duidelijkheid hebben over gezamenlijke huisvesting met mogelijke partners. Deze duidelijkheid krijgen we in het eerste kwartaal van 2018. - Laten onderzoeken in hoeverre (delen van) de huidige gebouwen kunnen worden hergebruikt (getransformeerd). Zodra hier duidelijkheid over is starten we met het ontwerptraject. Vervolgens leggen we aan het eind van 2018 een verslag van het traject en de reacties van participanten aan u voor. Daarbij presenteren we ook een schetsontwerp en een definitief voorstel tot verplaatsing inclusief kredietaanvraag voor het vervolg.

Gepubliceerd 09-04-2018