Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2092208

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2092208

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2092208
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 11-01-2018 14:47:52
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Zuidrand van Dubbeldam, voormalig Belthure Park
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CG van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 09-01-2018
Gerelateerde zaak 1987835
Agendacommissie 17-01-2018
Adviescommissie 23-01-2018 + 30-01-2018
Raad 23-01-2018 aangehouden + 20-02-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 15 november 2016 (RIS-nummer 1824456) heeft uw raad een voorbereidingsbesluit genomen voor het plangebied "Belthure Park en omgeving". Dit besluit trad op 19 november 2016 in werking. Naar aanleiding hiervan en uw daaropvolgende besluit van 22 november 2016 om het project Belthure Park te beƫindigen, heeft uw raad op 20 juni 2017 de Structuurvisie Dordrecht 2040 herzien. Daarop hebben wij een nieuw bestemmingsplan voor dit plangebied, getiteld: "Zuidrand van Dubbeldam", in procedure gebracht. Uitgangspunt is het bestemmen van het huidige (legale) gebruik. Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt het gewijzigde ruimtelijke beleid voor dit plangebied in juridische zin vastgelegd. Van 23 oktober tot en met 4 december 2017 lag het ontwerp van dit bestemmingsplan ter inzage, binnen een jaar nadat het voorbereidingsbesluit in werking was getreden. In totaal zijn bij uw raad tien zienswijzen ingediend. In dit voorstel hebben wij deze zienswijzen van een beantwoording voorzien met een voorstel voor besluitvorming. Wij verwijzen uw raad naar de bijlage. Om de bescherming van het nieuwe planologische regiem als gevolg van het hiervoor genoemde voorbereidingsbesluit te kunnen voortzetten, is vaststelling van het bestemmingsplan "Zuidrand van Dubbeldam", op uiterlijk 20 februari 2018 noodzakelijk. Indien het bestemmingsplan in werking treedt, zullen de woningbouwtitels in het vigerende bestemmingsplan "Belthure Park en omgeving" komen te vervallen. In de geheime bijlage bij dit raadsvoorstel zijn de gevolgen en de te treffen maatregelen bij vaststelling van het bestemmingplan Zuidrand van Dubbeldam verwoord. Wij verwijzen in dit verband naar eerdere informatieverstrekking.

Gepubliceerd 11-01-2018