Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2070094

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2070094

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2070094
Onderwerp Wijzigingsbevoegdheid college
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 19-12-2017 11:45:51
Onderwerp Wijzigingsbevoegdheid college
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Aanspreekpunt JW Bleumer
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail jw.bleumer@Dordrecht.nl
Toelichting

Naar aanleiding van de bespreking van de inspraakreacties op het Voorontwerpbestemmingsplan Dubbeldam, locatie Maranathakerk besloot de commissie in de vergadering van 28 november 2017 in de commissievergadering van 6 december 2017 de wijzigingsbevoegdheid van het college bij planologische procedures te bespreken met planjuristen van de gemeente. De commissie wil graag meer zicht krijgen op onder meer het verloop van zo'n wijzigingstraject in relatie tot de communicatie met betrokkenen (omwonenden, aanvragers, o.a).

De wijzigingsbevoegdheid maakt onderdeel uit van een raadsbesluit genomen op 8 april 2015 over de werkwijze bij planologische procedures. Hierin zijn de voorstellen opgenomen van een werkgroep bestaande uit leden van de commissie Fysieke Leefomgeving, de commissiegriffier en planjuristen, die in 2014-begin 2015 de afspraken tussen college en raad over planologische procedures tegen het licht hebben gehouden. Het raadsbesluit van 8 april 2015 met –voorstel en bijlagen zijn als achtergrondinformatie bijgevoegd.

Gepubliceerd 19-12-2017