Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2068816

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2068816

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2068816
Onderwerp Meerjarenperspectief Jeugdhulp Zuid-Holland Zuid 2018-2020
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2017 11:02:21
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - donderdag 7 december 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt het meerjarenperspectief (MJP) zodat de wethouder de wensen en bedenkingen van de commissie kan meenemen naar het AB van DG&J, dat op 14 december besluit over het MJP. De 17 ZHZ-raden ontvangen vervolgens van hun colleges een raadsvoorstel ter vaststelling van het MJP. Fracties geven aan nog te willen bezien of de huidige of een nieuwe raad zou moeten besluiten over dit MJP.


Fractie VVD vraagt hoe Dordrecht het extra gevraagde budget wil financieren. De wethouder geeft aan dat in de begroting rekening is gehouden met jeugdhulptekorten.


De fracties benoemen hun wensen en bedenkingen. Onderwerpen zijn onder meer de weinig inhoudelijke (vooral financiƫle/systeemgerichte) insteek van het plan, de beoogde bredere rol van de SOJ, de inzet op preventie en 'de voorkant', de (door raden gevraagde) onderliggende analyse en de verhouding tussen het MJP en het BRTA. De wethouder ligt een en ander toe, geeft ook aan waar hij verbetering ziet en zal de inbreng van de commissie meenemen naar het AB.


De commissie neemt het stuk voor kennisgeving aan.