Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2059261

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2059261

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2059261
Onderwerp Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 15-11-2017 12:28:24
Onderwerp Indienen zienswijze kostenverdeelsystematiek en wijziging GR Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 52 - Regio Zuid-Holland Zuid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 078 770 2555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar R Bosua, 078 770 4352
Datum B&W Besluit 14-11-2017
Gerelateerde zaak 1962960
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid (hierna: VRZHZ) heeft bij brief van 28 september 2017 aan de deelnemende gemeenten de gelegenheid geboden een zienswijze in te dienen op de nieuwe kostenverdeelsystematiek. Voorgesteld wordt met ingang van begrotingsjaar 2019 alle kosten van de VRZHZ, met uitzondering van plustaken, te verdelen op basis van het gemeentefonds, sub cluster Brandweer en Rampenbestrijding. Het voorgenomen besluit over de nieuwe kostenverdeelsystematiek heeft invloed op de gemeentelijke bijdragen aan de VRZHZ. Voor Dordrecht betekent dit een voordelig effect, dat naar verwachting zal oplopen naar circa € 0,4 miljoen per jaar, waarbij rekening houdend wordt met een ingroeiperiode van vijf jaar, te starten vanaf 2019. Gelijktijdig met het indienen van een zienswijze, wordt de raad verzocht het college B&W toestemming te verlenen om het "wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vierde wijziging" vast te stellen.

Gepubliceerd 15-11-2017