Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2050623

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2050623

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2050623
Onderwerp Burgerinitiatief over steun proeftuin Amstelwijck
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2017 11:21:46
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 6 december 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Hamerstuk gemeenteraadsvergadering 19 december 2017.

De fracties staan sympathiek ten opzichte van het initiatief. De meeste fracties gaan mee in het standpunt van het college dat de locatie Amstelwijck bestemd is voor woningbouw. Daarom moet er gekeken worden naar stadslandbouw op andere locaties in de gemeente. Ook kijken naar samenwerking met andere partijen. Fracties hebben vragen bij de communicatie tussen gemeente en de initiatiefnemers. Hoe is dat verlopen en zijn er niet teveel verwachtingen gewekt. Moet de gemeente burgerinitiatieven niet intensiever begeleiden. Ook werd de vraag gesteld of de kaders aan het begin wel helder worden gecommuniceerd en er werd aandacht gevraagd voor de soms vage scheidslijn tussen een burgerinitiatief en commerciële activiteit.

In zijn reactie geeft wethouder Mos aan dat de gemeente zorgvuldig heeft gehandeld. Straks ligt er een visie, wat wil je als gemeente met Amstelwijck. Daar kun je de duurzaamheidsgedachte in meenemen. Als er een projectontwikkelaar is, dan kun je ermee aan tafel gaan. Vanuit duurzaamheidgedachte is gekeken wat er mogelijk is, maar dat conflicteert met de plannen voor woningbouw op deze locatie. In de gebiedsvisie wordt nagedacht over leefbaarheid etc. maar daarbij gaat het niet uitsluitend om Drechtstadsboer. De gemeente kan duurzaamheid ook meegeven aan de marktpartijen, die daarmee aan de slag gaan. Over de mogelijk intensievere begeleiding merkt de wethouder op dat de raad dan hierover een uitspraak dient te doen.


 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Initiatiefnemers mw. De Vlieger en dhr. Klaassen lichten het burgerinitiatief toe. In hun bijdrage gaan ze in op de historie van de Stichting Drechtstadsboer, doelstelling en activiteiten. Ze geven aan dat het initiatief onder meer bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering en het duurzamer maken van de stad. Ze pleiten voor een rol van de stichting bij het opstellen van omgevingsvisies omdat bewegingen als Drechtstadsboer van onderop deelnemen aan het democratisch proces met betrokken burgers, duurzame ondernemers en professionele begeleiding. Vervolgens wordt er een video vertoond over Proeftuin Amstelwijck: 'Van voetbalveld naar voedselveld'.


De fracties hebben vragen over de haalbaarheid van het initiatief, de businesscase, de contacten met de gemeente tot dusver en de gevraagde beslissing van de gemeente. De initiatiefnemers antwoorden hierop dat het een circulair systeem is: alles wat wordt geproduceerd, komt weer terug op het land. Volgens de initiatiefnemers is de gemeente tot dusver afhoudend bij het verzoek om mee te praten over de ontwikkeling van het gebied. Wat betreft de businesscase is men nu met verschillende partners in gesprek over de startkosten. Van de gemeente verwachten ze specifiek een bijdrage in de wet- en regelgeving: het aanpassen van de bestemming in een maatschappelijke bestemming.


Het merendeel van de fracties geeft aan dat ze een solide onderbouwing van de plannen missen. Ze raden de initiatiefnemers aan om op korte termijn concretere informatie te verschaffen over de haalbaarheid van het initiatief.


De commissie bespreekt op 6 december met de wethouder de reactie van het college op het burgerinitiatief. De commissie stemt ermee in dat de reactie van het college op 5 december aan de leden wordt toegezonden. Volgens vindt vervolgens de behandeling in de gemeenteraad plaats op 19 december.