Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2044650

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2044650

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2044650
Onderwerp Vaststellen Energiestrategie Drechtsteden Energieneutraal 2050
Aanspreekpunt JW Bleumer
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2017 13:47:45
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het geamendeerde voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Bespreekstuk gemeenteraad 19 december 2017


De energiestrategie is al eerder besproken in de commissie fysiek van 29 augustus 2017. In deze commissie is het volgende besloten: 'De kaderstellende koers wordt door de commissie onderschreven. Elke partij geeft aan de wethouder opmerkingen mee, die ze meeneemt in het vervolgproces. In het najaar komt de Energiestrategie met onder andere de Samenwerkingsagenda naar de gemeenteraad, zodat de commissie een diepere discussie kan voeren. D66 vraagt om hieraan de toegezegde lokale routekaart te koppelen.


In de presentatie werden de 5 richtinggevende ontwikkellijnen voor de energiestrategie op een rij gezet en werden mijlpalen (jaren) aangegeven met bijbehorende doelstellingen over opwekking duurzame energie en energieverbruik. In 2050 moet alle energie die dan nog wordt gebruikt, duurzaam zijn opgewekt. Verder kwam in de presentatie aan de orde de netwerksamenwerking met veel partijen en veel nog te nemen beslissingen. Er is sprake van een parallelle ontwikkeling van wettelijke kaders en condities vanuit het Rijk. Overheden, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke instellingen werken samen in een bestuurlijke programmaraad onder leiding van Diederik Samson. Regionaal zijn er zogeheten bestuurlijke en inhoudelijke E-Teams samengesteld (regio en gemeenten, Dordrecht, woningcorporaties, Stedin, HVC, Provincie o.a.). De uitwerking en uitvoering vindt plaats in het Projectbureau Drechtsteden van aardgas los en werkgroepen. De inzet van Dordrecht is gebundeld in vijf richtinggevende ontwikkellijnen vanaf 2018 en volgende jaren. Volgens planning wordt er in februari 2018 een lokale samenwerkingsovereenkomst ondertekend.


In het algemeen mist de commissie de concreetheid in de plannen. De strategie mag wel wat daadkrachtiger worden neergezet. Fracties stelden vragen bij het besluitvormingstraject waarbij het voorstel op 12 december 2017 in de Drechtstedenraad wordt besproken. Wat is hierna nog de beslisruimte voor de afzonderlijke gemeenten? De fractie BVD verzoekt fracties om voorafgaand aan 12 december zich bij het voorstel van deze fractie aan te sluiten om de aan de ontwikkellijnen waterstof als potentieel krachtige en schone energiedrager toe te voegen. Deze fractie heeft een wijzigingsvoorstel aan de overige fracties toegezonden. De commissie mist qua fasering en planning een tijdpad met kosten voor de komende termijn.


De discussie in de commissie spitste zich verder toe op:  • De rol van de woningbezitters: Moeten ze meebetalen, wat als je nu al wilt omschakelen.

  • Aandacht voor inwoners met hoge energiekosten en minder draagkrachtige inwoners. Rol corporaties in relatie tot huren en isolerende maatregelen.

  • De verschillende rollen tussen Rijk en gemeentelijke bevoegdheden. Wie bepaalt wat?

  • Definitie van energieneutraliteit. Wil je alle energie gebruiken, die in de regio is opgewekt of kijk je breder.

  • De gevraagde inspanningen van het bedrijfsleven, hoe ziet dat eruit?


In zijn reactie gaf wethouder Van der Linden aan dat het Rijk kaderstellende afspraken maakt, maar veel partijen een eigen zelfstandigheid hebben. Hij ondersteunt de suggestie dat waterstof op termijn ook een belangrijke bijdrage kan leveren. Wat de eventuele lasten voor de bewoners moet er nog veel duidelijk worden: zo kan door energiebesparing de huurprijs wellicht stijgen, maar daar staat dan tegenover dat de woonlasten dalen. De gevraagde ambitie van het bedrijfsleven is gelijk aan die voor de bewoners. Energieneutraliteit binnen de regio wordt op termijn een dilemma, omdat er ook energie van buiten de regio nodig is. De wethouder zegt toe dat  hij voorafgaande aan de bespreking in de gemeenteraad van 19 december de raad een memo toezendt waarin onder meer is opgenomen op welke gebieden de komende vijf jaar wordt ingezet, de daarmee gemoeide investeringen en een nadere duiding van de rol van het bedrijfsleven.