Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2036128

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2036128

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2036128
Onderwerp Vaststellen Begroting 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 12-10-2017 11:27:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 14 november 2017 14:00
Motie titel M25 Motie Helianthus open
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Draagt het college op: - Voor het jaar 2018 het bedrag van € 25.000,- op basis van een subsidieaanvraag te bekostigen uit de post onvoorzien - Voor de periode na 2018 een voorstel voor aanpassing van de verordening Wmo met de mogelijkheid subsidie-aanvragen te kunnen doen voor dergelijke zelf-hulporganisaties op basis van Algemene Voorziening op te stellen
M25 Motie Helianthus open.pdf
Stemmingen Motie M25 Helianthus open.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M23 Motie Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Met een visie op de arbeidsmarkt te komen, waarin opgenomen is dat twintig procent van de 30.000 banen beschikbaar komt voor mensen met een bijstandsuitkering.
M23 Motie Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen.pdf
Stemmingen Motie M23 Elke Dordtenaar een baan om te werken naar vermogen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M21 Motie Iedereen doet mee
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Vraagt het college in beeld te brengen: - de resultaten van Impuls Statushouders behaald in Dordrecht - de onbenutte mogelijkheden om Impuls Statushouders te versterken En deze gegevens zo spoedig mogelijk, uiterlijk januari 2018 naar de raad te sturen
M21 Motie Iedereen doet mee.pdf
Stemmingen Motie M21 Iedereen doet mee.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M20 Motie Klein Europa aan de Maas
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 14-11-2017
Motietekst:
Draagt het college op: • Te onderzoeken danwel in het uit te voeren onderzoek te laten meenemen of door het vervangen van delegatiebesluiten door mandatering een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de wenselijke herpositionering van Dordrecht binnen de Gemeenschappelijke Regio Drechtsteden.
M20 Motie Klein Europa aan de Maas.pdf
Stemmingen Motie M20 Klein Europa aan de Maas.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M19 Motie Taakstelling statushouders
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 14-11-2017
Motietekst:
Roept het college op: • Niet meer statushouders op te nemen dan de wettelijke taakstelling verplicht.
M19 Motie Taakstelling statushouders.pdf
Stemmingen Motie M19 Taakstelling statushouders.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M18 Motie Een Dordtse duit in het zakje
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 14-11-2017
Motietekst:
* Verzoekt het College: - Een duurzame en hoogwaardige ‘Eilandmunt ‘ te slaan uit dit voorstel van Nieuw Dordts Peil en een serieus onderzoek te doen naar de haalbaarheid en toepassing ervan, zo mogelijk i.s.m. STRO; - De kosten hiervan mee te nemen in uw begroting 2018 en verslag van onderzoeksresultaten te doen vóór de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 2018.
M18 Motie Een Dordtse duit in het zakje.pdf
Stemmingen Motie M18 Een Dordtse Duit in het zakje.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M17 Motie Voor wie is nu de rekening?
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Vraagt het college • De ambtelijke uren en gemaakte kosten, voor de gemeenteraad in kaart te brengen. • Zodat op een later tijdstip alsnog besloten kan worden, of een juiste afweging gemaakt kan worden, over de eventuele verrekening daarvan.
M17 Motie Voor wie is nu de rekening.pdf
Stemmingen Motie M17 voor wie is nu de rekening.docx.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M15 Motie Schakkbord voor Dordtse levendigheid
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: ■ In contact te treden met de bij dit idee betrokken ondernemers, bewoners en schaakclubs en samen met hen en de gebruikers om het plein, zoals het Scheffersplein, een plek aan te wijzen voor een groot schaakspel bord buiten; ■ Dit schaakbord binnen 4 maanden vanaf nu te realiseren.
M15 Motie Schaakbord voor Dordtse levendigheid.pdf
Stemmingen Motie M15 Schaakbord voor Dordtse Levendigheid.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M11b Motie Gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Te onderzoeken op welke wijze museumbezoek voor Dordtenaren van 12-18 jaar op korte termijn gratis kan worden gemaakt. • Te onderzoeken of het mogelijk is om vrije toegang te realiseren op nader te bepalen (gedeelte van) dagen en/of weekenden en daarbij te onderzoeken of gratis toegang ook kan worden uitgebreid naar volwassen Dordtenaren. • Dit alles in goed overleg met musea, waarbij hun (on)mogelijkheden uitgangspunt zijn.
M11b Motie Gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren.pdf
Stemmingen Motie M11B gratis museumbezoek voor alle Dordtenaren.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M10 Motie Right to challenge - experimenteren recht op overname
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Dordrecht aan te melden bij het Rijk voor het experimenteren in het kader van right-to- challenge met het recht op overname.
M10 Motie Right to challenge - experimenteren recht op overname.pdf
Stemmingen Motie M10 Right to Challenge - experimenten recht op overname.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M09 Motie Samenlevingsagenda
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Te onderzoeken of samen met de groepen deelnemers aan Nieuw Dordts Peil en andere betrokkenen uit de samenleving de Samenlevingsagenda een meer structurele voortzetting kan zijn van Nieuw Dordts Peil. • Hierbij de werkgroep van de Raad te betrekken.
M09 Motie Samenlevingsagenda.pdf
Stemmingen Motie M9 Samenlevingsagenda.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M08 Motie Onderzoek upgrade station van Dordrecht met Work Art
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Te onderzoeken of het mogelijk is dit initiatief tot realisatie te brengen tezamen met de jongeren van fractie A.
M08 Motie Onderzoek upgrade station Dordrecht met Work Art.pdf
Stemmingen Motie M8 Onderzoek upgrade station Dordrecht met Work Art.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M03a Motie Dordrecht proefgemeente legale weetteelt
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 14-11-2017
Motietekst:
VERZOEKT HET COLLEGE: • Te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om als gemeente op termijn mee te doen met experimenten voor legale wietteelt; • Haar bevindingen op dit terrein uiterlijk begin februari 2018 aan ons te rapporteren.
M03a MotieDordrecht Proefgemeente Legale Wietteelt.pdf
Stemmingen Motie M3A Dordrecht proefgemeente legale wietteelt.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M02 Motie Gun (snor)fietsers een veilige oversteek
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Roept het college op: Om per direct voor de gevaarlijke verkeerssituatie bij oversteek naar de Johan Friso school en bij de rotonde Groen Zoom noodmaatregelen te treffen door ‘verkeerbrigadiers’ of handhavers met name in de ochtenden de situatie in goede banen te leiden. Een plan van aanpak (pva) op te stellen om op deze locaties en het fietskruispunt bij het Winkelcentrum Bieshof de veiligheid voor (snor/brom) fietsers in dit gebied structureel verder te verbeteren. .
M02 Motie Gun -Snor-fietsers een veilige oversteek.pdf
Stemmingen Motie M2 gun -snor-fietsers een veilige oversteek.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M 24 Motie Vlaggen in de raadszaal
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 14-11-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • De Nederlandse vlag in de Raadszaal te laten plaatsen.
M24 Motie Vlaggen in de raadzaal.pdf
Stemmingen Motie M24 Vlag in de Raadzaal.pdf
Stand van zaken: