Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2030915

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2030915

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2030915
Onderwerp Raadsinformatiebrief over ontwikkelingen jeugd Q3 2017
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-10-2017 11:19:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 januari 2018 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - donderdag 7 december 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Voorafgaand aan bespreking van de RIB, wil wethouder Van der Linden terugkomen op de themabijeenkomst over sturen op het sociaal domein, de avond ervoor. Hij concludeert dat het kwartaalritme van de RIBs over jeugd te snel is. Ook is deze wijze van informering te formeel en tekstmatig.
Wethouder en commissie zijn het eens om de bespreking per kwartaal te handhaven. Wethouder stelt voor voortaan de vragen in de commissie voortaan te inventariseren plus de wijze van beantwoording, om in elk geval het gesprek over de onderwerpen centraal te stellen.
De commissie stelt voor voortaan maandelijks op de agenda 'Terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen' te zetten, waarin het college informeert over zaken uit dagelijks en/of algemeen bestuur. Andere suggestie is om de informatie te focussen op oplossingen, gebaseerd op cijfers, gerelateerd aan (vastgestelde) maatschappelijke opgaves.


Over de RIB: fracties bespreken de mate waarin wachtlijsten/wachttijden/wachtrijen voor jeugdhulp acceptabel zijn en hoe hierop kan worden gestuurd. Naar aanleiding van de bespreking zegt de wethouder toe de commissie te informeren over:
- (indien mogelijk) de gehanteerde normen en de mate waarin deze worden behaald
- de vraag of een gevarieerd(er) aanbod zal leiden tot kortere wachtlijsten


Ook zal de wethouder de mate van keuzevrijheid voor cliënten bespreken met de jeugdteams.


Fracties spreken ook over Veilig Thuis. Welke argumenten zijn doorslaggevend geweest voor de positioneringskeuze door DG&J en hoe wordt hier uitvoering aan gegeven? De wethouder voegt hieraan toe dat het belangrijk zal zijn zicht te krijgen op de prestaties van Veilig Thuis, om zo te toetsen of wordt voldaan aan belangrijke voorwaarden als inhoudelijke, organisatorische en financiële onafhankelijkheid.
De wethouder zegt toe volgend jaar de vraag te zullen beantwoorden hoe het gaat met Veilig Thuis. Over twee of vier jaar zal een echte evaluatie plaatsvinden, inclusief tevredenheidsonderzoek onder medewerkers en cliënten.


Over het verdere besluitvormingsproces voor Veilig Thuis laat de wethouder nadien per mail weten:
Het AB van DG&J vergadert op 14 december. Hieruit volgen een raadsvoorstel om de GR DG&J te wijzigen en een raadsvoorstel voor een zienswijze op een begrotingswijziging. Het college van Dordrecht besluit op 19 december over het raadsvoorstel voor de GR-wijziging en op 16 januari over de zienswijze. Na de collegebesluiten kan behandeling volgen in de commissie. De wethouder zegt toe na te gaan wanneer het college besluit over de aangepaste verordening Jeugd (ivm de 'verboden delegatie'). 


De commissie stuurt de RIB voor kennisgeving aan de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief te bespreken op een nader te bepalen moment.
Fractie PvdA geeft aan dan ook het onderwerp Veilig Thuis te willen bespreken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de brief te agenderen voor bespreking.
D66 formuleert de politieke stelling: de wachtlijsten zijn te groot en de wachttijd is te lang.
De commissie spreekt af ook andere bespreekpunten vooraf te bepalen.
Fracties hebben deze en komende week om bij de griffie om hun punten kenbaar te maken.