Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2002060

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2002060

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2002060
Onderwerp Brief aan de raad zienswijze raadsleden Zuid-Holland Zuid op begrotingswijziging Serviceorganisatie Jeugd ZHZ 15-08-2017
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-08-2017 13:29:16
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 september 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De bespreking van het agendapunt begint met een inspreker van de William Schrikker Groep (WSG): Jolien Witteveen, gebiedsmanager Jeugdbescherming & Jeugdreclassering ZHZ. Kern van het betoog is dat bij de aanbesteding van jeugdhulp 2018, de Serviceorganisatie Jeugd tarieven hanteert die voor WSG niet kostendekkend zijn. WSG geeft aan 2,3 mln. euro nodig te hebben en de SOJ stelt 27 duizend euro minder beschikbaar. Hierdoor bestaat volgens mw. Witteveen het risico dat Dordtse jongeren vanaf komend jaar specialistische jeugdhulp mislopen, omdat WSG beschikt over specifieke expertise. Het gaat volgens WSG om zo'n tachtig kinderen in Dordrecht en driehonderd in ZHZ.
Belangrijk punt in de prijsbepaling is dat de Serviceorganisatie als indexatienorm de consumentenprijsindex (CBS) hanteert, terwijl veel andere regio's de overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling (ova; NZa) hanteren. 

De commissie stelt verhelderende vragen en toont zich bezorgd. Gaat de raad niet over de tarieven, gezien recente jurisprudentie over 'verboden delegatie'? Wethouder Van der Linden zegt toe dit uit te zoeken. Ook zegt de wethouder toe uit te zoeken in hoeverre de opmerkingen van WSG over de indexatiekeuzes kloppen en waarom deze zijn gemaakt door de Serviceorganisatie.
Verder: waarom zijn deze keuzes in de aanbesteding gemaakt? Wat is de 'beste prijs'? Worden ons beleid, de Jeugdwet en de verordening wel goed uitgevoerd? Hoe kunnen we onze inzet plegen op kwaliteit en transformatie? De commissie besluit aan de zienswijze opmerkingen over de aanbesteding toe te voegen. De wethouder roept op wel met respect te blijven spreken over de inspanningen en medewerkers van de Serviceorganisatie, en om opvattingen niet direct als feiten te zien.

Fractie PvdA vraagt nog aandacht voor de toekomstige positionering van Veilig Thuis. Deze moet 'autonoom' zijn. Commissie en wethouder discussiëren over welke hiërarchische structuur binnen DG&J het beste hierbij zou passen. Wethouder Van der Linden geeft aan toe te werken naar een Veilig Thuis dat inderdaad autonoom is, met een eigen begrotingsprogramma en met efficiënte rapportagestromen. Omdat de uiteindelijke positionering van Veilig Thuis een aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling vereist, kan de gemeenteraad hiervoor een raadsvoorstel verwachten.
Ook debatteren commissie en wethouder over de vraag in hoeverre Veilig Thuis mag worden gefinancierd vanuit de Jeugdwet.

Over de uiteindelijke zienswijze: commissie en wethouder komen overeen om de bouwstenen-zienswijze van de ZHZ-radenwerkgroep toe te voegen aan de concept-zienswijze die het college de raad heeft gestuurd, en om hier dus een alinea over de aanbesteding 2018 aan toe te voegen (te weten: uitgangspunten, procedure en keuzemethodiek). De zienswijze zal in zijn geheel als hamerstuk worden voorgelegd aan de gemeenteraad van 26 september a.s. De wethouder zegt in elk geval toe de informatie over de aanbesteding te leveren.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 augustus 2017 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijze te agenderen.