Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953667
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 14:03:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 28 juni 2017 20:00
Motie titel M36 Motie Verlaag Dordtse Hondenbelasting
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: - Bij de begroting 2018 een actuele meerjarige prognose en onderbouwing te geven van het aantal geregistreerde honden en de kosten van het hondenbeleid; - Een daarop gebaseerd tariefvoorstel voor de hondenbelasting 2018 te doen die tegemoet komt aan het principe dat de totale inkomsten uit de hondenbelasting niet meer dan de kosten van het hondenbeleid dekken.
M36 Motie Verlaag Dordtse Hondenbelasting.pdf
Stemmingen M36 Verlaag Dordtse hondenbelasting.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M35 Motie Valpreventie vanaf 65+ en valtraining vanaf 80+: voorkomen is altijd beter dan genezen!
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: - uiterlijk bij de bespreking in de gemeenteraad van de Begroting 2018 met een voorstel te komen voor een aanbod voor gerichte valpreventie voor 65-plussers én - een aanbod om 80-plussers naast valpreventie ook valtraining aan te bieden, - in dit voorstel aan te geven op welke wijze de huidige in de markt beschikbare pakketten voor individuele alarmering actief onder de aandacht van de doelgroep gebracht kunnen worden, - bij de uitwerking (incl. de financiering) van het voorstel partners zoals thuiszorgorganisaties, VGZ en CZ, FysioDordt, Huisartsengroep West Alblasserwaard e.a. te betrekken.
M35 Motie Valpreventie vanaf 65+ en valtraining vanaf 80+.pdf
Stemmingen M35 Valpreventie vanaf 65+ en valtraining vanaf 80+ voorkomen is altijd beter dan genezen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M34 Motie Sociaal domein, één programma, één budget, één gemeentelijke organisatie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Draagt het college op: - Toe te werken naar één gemeentelijke organisatie voor de wijkteams (sociale teams en jeugdteams), waar de leden van de teams ook direct in dienst zijn van de gemeentelijke organisatie; - Daarbij ook een einde te maken aan het misbruik van onbetaalde krachten die essentiële taken verrichten als gastvrouw/heer en deze een fatsoenlijk dienstverband te geven.
M34 Motie Sociaal Domein SP.pdf
Stemmingen M34 Sociaal Domein 1 programma, 1 budget, 1 gemeentelijke organisatie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M33 Motie Schenkeldijk
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het College van B&W om: 1. om de onderhandelingen met de sportverenigingen op korte termijn te heropenen om, op zakelijk grondslag, te komen tot een uitvoerbaar plan dat minimaal voldoet aan de eisen van de verschillende bonden 2. de voorgenomen infrastructuur kritisch te beschouwen op nut en noodzaak 3. de uitvoering van deze werken daar onder te brengen waar ze thuishoren en slechts de noodzakelijke nieuwe investeringen te bekostigen uit het budget tot door de Raad beschikbaar is gesteld.
M33 Motie Schenkeldijk.pdf
Stemmingen M33 Schenkeldijk.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M32A Motie Sporten doe je samen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • In gesprek te gaan met (voetbal)clubs die teams hebben bestaande uit vrijwel louter mensen van 1 etniciteit.
M32a Motie Sporten doe je samen.pdf
Stemmingen M32A Sporten doe je samen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M31 Motie Open data boven water
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • data die van belang is voor onze drinkwaterkwaliteit nu en in de toekomst boven water te krijgen en te zorgen voor vindbaarheid via zo mogelijk het open portaal Dataplatform van de Gemeente Dordrecht en via tijdige monitoring te komen tot een Early Warning Systeem; • een sterke oproep te doen aan alle betrokken organisaties, zoals Evides om alle relevante data beschikbaar te stellen als Open Data;
M31 Motie Open data boven water.pdf
Stemmingen M31 (Open) Data boven water.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M30 Motie Neutraal stemlokaal
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • het stemmen in Dordtse stemlokalen voortaan plaats te laten vinden op neutraal terrein.
M30 Motie Neutraal stemlokaal.pdf
Stemmingen M30 Neutraal stemlokaal.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M29 Motie Impuls Horeca Spuiboulevard
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het College; • om de mogelijkheden te onderzoeken voor het realiseren van extra terrasruimte over het water; • bij dit onderzoek de inbreng van de ondernemers en de pandeigenaren te betrekken; • voor de bespreking van de begroting 2018 hierover de raad te informeren.
M29 Motie Impuls Horeca Spuiboulevard.pdf
Stemmingen M29 Impuls Horeca Spuiboulevard.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M28A Motie Sociaal-economische positie versterken hogere tevredenheid ondernemers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • in aanloop naar de raadsperiode 2018-2022 in gesprek te gaan met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Dordrecht om te inventariseren of en zo ja welke behoeften er leven ten aanzien van het verbeteren van het vestigings- en ondernemersklimaat, • hierbij niet alleen de rol van de gemeente te betrekken maar ook haar verbonden partijen, • naast de WD, DOV en Wgv Zorg en Welzijn ZHZ nadrukkelijk ook lokale vertegenwoordigers van Horeca Nederland en de detailhandel zoals winkeliersverenigingen te betrekken, • een korte digitale enquête ter inventarisatie van behoeften van ondernemers uit te zetten onder Dordtse ondernemers, • voor deze enquête samenwerking te zoeken met een HBO/WO onderwijsinstelling om een student de ontwikkeling en uitvoering te laten uitvoeren, • over de uitkomsten van de gesprekken en de enquête uiterlijk medio maart 2018 te rapporteren aan de gemeenteraad.
M28a Motie Sociaal-economische positie versterken.pdf
Stemmingen M28A Sociaal-economische positie versterken door hogere tevredenheid ondernemers over vestigings- ondernemersklimaat.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M27 Motie Cultuur verdient het
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Voor de begroting 2018 met een startnotitie te komen gericht op een Kunst en Cultuurbeleid anno 2018, zodat er op 1 januari 2018 een nieuw kunst en cultuurbeleid gereed kan zijn.
M27 Motie Cultuur verdient het.pdf
Stemmingen M27 Cultuur verdient het.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M26 Motie Kunstgrasvelden zonder granulaat
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Bij nieuw aan te leggen kunstgrasvelden te kiezen voor een andere en veilige variant, dan granulaatkorrels op de velden.
M26 Motie Kunstgrasvelden zonder granulaat.pdf
Stemmingen M26 Kunstgrasvelden zonder granulaat.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M25 Motie Mini milieustraatjes
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Voortvarend deze Mini Milieustraatjes bij alle hoogbouw en in het centrum van de stad te plaatsen. Hiervoor op korte termijn een planning te maken en de kosten te verrekenen in de begroting van 2018 van het surplus bij afval onder Gezondheid en Milieu.
M25 Motie Mini milieustraatjes.pdf
Stemmingen M25 Mini milieustraatjes.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M24 Motie Dordrecht verdient een Stadsdichter
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • In het vierde kwartaal van 2017 een verkiezing uit te schrijven om een nieuwe stadsdichter aan te stellen voor de periode van 2018 tot 2022. • In de notitie van de verkiezing een honorarium te bepalen van minimaal 5000,- euro per jaar, die gevonden kan worden in de begroting van de Mijlpalen.
M24 Motie Dordrecht verdient een stadsdichter.pdf
Stemmingen M24 Dordrecht verdient een Stadsdichter.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M23 Motie Dordrecht verdient een atelierbeleid
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Samen met kunstenaars, stedenbouwkundigen, beleidsmakers te komen tot een duurzaam atelierbeleid voor de periode 2018-2022.
M23 Motie Dordrecht verdient een atelierbeleid.pdf
Stemmingen M23 Dordrecht verdient een atelierbeleid.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M21 Motie 'Sociaal in control'
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: ■ Ook raadsvoorstellen binnen het sociale domein te voorzien van een duidelijke financiële paragraaf; ■ Deze financiële paragraaf een indicatie moet bevatten van de totale kosten en de verdeling hiervan over de looptijd van het voorstel; ■ Er wordt aangegeven uit welk budget de kosten worden betaald inclusief een indicatie van het hierna nog te besteden bedrag
M21 Motie Sociaal in Control.pdf
Stemmingen M21 Sociaal in control.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M20A Motie Beweging voor ouderen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Draagt het college op: Inventariseren wat er is dat ouderen stimuleert tot sporten en bewegen, - Onderzoek te doen naar extra behoefte, - Hierbij te overwegen te stimuleren dat FC Dordrecht zich aanmeldt voor 'OldStars walking foorball', - Te komen met een raadsinformatiebrief zodat de raadscommissie deze kan bespreken.
M20a Motie Beweging voor ouderen.pdf
Stemmingen M20A Beweging voor ouderen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M19A Motie maak de N3 en omgeving toekomstbestendig
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
• Ook met andere partijen, zoals de provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat en Papendrecht, mogelijkheden van externe financiering te onderzoeken. • De raad daarover voorafgaande aan de begroting een voorstel te zenden welke investeringen met welke prioriteit aan de orde zijn.
M19a Motie Maak de N3 en omgeving toekomstbestendig.pdf
Stemmingen M19A Maak de N3 en omgeving toekomstbestendig.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M18A Motie Zien roken doet roken
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Dordtse Sportverenigingen te attenderen op de materialen van de Hartstichting ten behoeve van een rookvrije sportvereniging • Speeltuinverenigingen te attenderen op het 'Stappenplan voor een rookvrije speeltuin' van het Longfonds • Aandacht te vragen voor het schadelijke effect van 'zien roken' op openbare, kinderrijke plaatsen als speeltuinen, bijvoorbeeld middels een artikel in de plaatselijke huis-aan-huis bladen.
M18a Motie Zien roken doet roken.pdf
Stemmingen M18A Zien roken doet roken.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M16 Motie Allebei de handen uit de mouwen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Draagt het college op: • Het initiatief te nemen in één van leegstaande grote gebouwen (zoals bijvoorbeeld het Refaja ziekenhuis] door middel van renovatie sociale appartementen met een lage huur te realiseren voor voornoemde doelgroepen en statushouders; • Hierbij zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale bedrijven, waarmee ook afspraken worden gemaakt voor het deels inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en het bieden van leerlingplekken en stageplaatsen; • Bij de planning en uitvoering hiervan de geëigende partners te betrekken. • En gaat over tot de orde van de dag.
M16 Motie Allebei de handen uit de mouwen.pdf
Stemmingen M16 Allebei de handen uit de mouwen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M15A Motie Invoeren gezinsgebonden budget (GGB)
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • de uitkomsten van de pilots Woerden en Delft te benutten voor een eigen pilot m.b.t. het gezinsgebonden budget (GGB) • indien mogelijk voor de begroting 2018 de raad te informeren.
M15a Motie Invoeren gezinsgebonden budget.pdf
Stemmingen M15A Invoeren gezinsgebonden budget (GGB).pdf
Stand van zaken:
Motie titel M14A Motie Dordrecht een ICT Knooppunt
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Als gemeentelijke overheid ondernemers en vertegenwoordigers van het onderwijs bij elkaar te brengen om het komen tot een ICT knooppunt in Dordrecht te bespreken. • Bij commitment van de drie O's te komen tot een pragmatische aanpak waarin opgenomen groei van banen. • Voor de begroting 2018 te rapporteren over de stand van zaken en de mogelijke groei van werkgelegenheid in Dordrecht.
M14a Motie Dordrecht een ICT Knooppunt.pdf
Stemmingen M14A Dordrecht een ICT Knooppunt.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M12 Motie duurzame economie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Z.s.m. te rapporteren over het aantal banen welke zijn ontstaan in de circulaire economie. • Biobased economie naast het traject van opleiden, grenzeloos biobased onderwijs, in de marketing en branding van stad en regio mee te nemen. • De crossover Biobased Economie en Transport en Logistiek nader te onderzoeken. • In het inkoop- en aanbesteding beleid het onderdeel duurzaamheid uit te breiden met biobased economie.
M12 Motie Duurzame economie.pdf
Stemmingen M12 Duurzame economie.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M11 Motie Budgettering
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
VERZOEKT HET COLLEGE OM: - Zich als voltallig college in te schrijven voor een cursus Budgettering bij de Sociale Dienst Drechtsteden en deze te volgen vóór de Begroting 2018.
M11 Motie Budgettering.pdf
Stemmingen M11 Budgettering.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M10 Motie GR Drechtsteden 2.0
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
• Verzoekt het college: • Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties op het niveau van de Drechtsteden zouden worden belegd; • Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties op het centraal niveau door 1 organisatie wordt uitgevoerd. • In dit onderzoek tevens aan te geven welke instantie(s) het beste deze taken gecentraliseerd voor hun rekening kunnen nemen; • In dit voorstel te onderzoeken wat de voor voordelen, nadelen en consequenties zijn indien de decentralisaties op het niveau van Dordrecht als centrumstad zouden worden belegd: • In dit onderzoek tevens aan te geven wat dit voor consequenties heeft voor reeds verstrekte mandaten en delegaties waarbij uitgangspunt moet zijn dat de raden in positie zijn cq. komen en meer grip op de daadwerkelijke uitvoering krijgen; • De resultaten van dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling 2018 aan de raad aan te bieden.
M10 Motie GR Drechtsteden 2.0.pdf
Stemmingen M10 GR Drechtsteden 2.0.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M08 Motie Heroverweging decentralisaties
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
• Verzoekt het college: • Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties op het niveau van de Drechtsteden zouden worden belegd; • Te onderzoeken wat de voordelen, nadelen en consequenties zijn indien alle decentralisaties op het centraal niveau door 1 organisatie wordt uitgevoerd. • In dit onderzoek tevens aan te geven welke instantie(s) het beste deze taken gecentraliseerd voor hun rekening kunnen nemen; • In dit voorstel te onderzoeken wat de voor voordelen, nadelen en consequenties zijn indien de decentralisaties op het niveau van Dordrecht als centrumstad zouden worden belegd: • In dit onderzoek tevens aan te geven wat dit voor consequenties heeft voor reeds verstrekte mandaten en delegaties waarbij uitgangspunt moet zijn dat de raden in positie zijn cq. komen en meer grip op de daadwerkelijke uitvoering krijgen; • De resultaten van dit onderzoek voor de begrotingsbehandeling 2018 aan de raad aan te bieden.
M08 Motie Heroverweging decentralisaties.pdf
Stemmingen M08 Heroverweging decentralisaties.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M06 Motie Voldoende afvalbakken voor hondenpoep is een basisvoorziening!
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Roept het college op: ■ om in aanvulling van de 20 extra afvalbakken, voldoende financiële middelen beschikbaar te stellen voor de plaatsing van 70 prullenbakken of 70 zwefvuilkleppen of een combinatie van deze voorzieningen, op (of nabij) de voormalige uitlaatstroken; ■ deze middelen in de Begroting 2018 op te nemen. en gaat over tot de orde van de dag.
M06 Motie Voldoende afvalbakken voor hondenpoep is een basisvoorziening.pdf
M06 Voldoende afvalbakken voor hondenpoep is een basisvoorziening!.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M04 Motie INKTVIS
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: - Een notitie met prachtpunten, groeipunten en pijnpunten op te stellen, zodat de raad deze voor het einde van deze raadsperiode kan bespreken en kan overdragen aan de nieuwe raad.
M04 Motie Inktvis.pdf
M04 Inktvis.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M03 Motie Prijsinflatie OZB
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: - Inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van het hanteren van afgesproken prijsindexatie OZB-tarief voor zowel de woningeigenaar als de begroting en meerjarenraming, - zodat de raad bij de behandeling begroting 2018 de afweging kan maken om de afgesproken prijsinflatie al dan niet met ingang van 2018 aan te passen.
M03 Motie Prijsinflatie OZB.pdf
M03 Prijsinflatie OZB.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M02 Motie Moderne Winkeltijden
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: een voorstel voor te bereiden waarmee de raad samen met de stad deze discussie kan voeren.
M02 Motie Moderne winkeltijden.pdf
M02 Moderne Winkeltijden.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M01A Motie Duidelijke Taal
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college - Om bij voor het samenstellen van de P&C documenten een klein groepje van inwoners samen te stellen, ook voor het digitaliseren van de documenten, welke aangeven waar zij een duidelijkere taal in de stukken verwachten.
M01a Motie Duidelijke taal.pdf
M01A Duidelijke Taal.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M32 Motie Sporten doe je samen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
• Verzoekt het college: • In gesprek te gaan met (voetbal)clubs die in strijd handelen met het dor de Gemeenteraad vastgestelde beleidskader om het clubbeleid aan te passen; • Om geen subsidie meer te geven aan (voetbal)clubs die bewust teams samenstellen uit mensen van vrijwel louter 1 etniciteit.
M32 Motie Sporten doe je samen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M28 Motie Sociaal-economische positie versterken door hogere tevredenheid ondernemers
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangehouden, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • in aanloop naar de bespreking van de Begroting 2018 te onderzoeken of en zo ja welke wensen ten aanzien van het vestigings- en ondernemersklimaat er leven bij (vertegenwoordigende organisaties van) het bedrijfsleven in Dordrecht met daarbij speciale aandacht voor het MKB, • de uitkomsten van dit onderzoek mee te nemen bij het opstellen van de Begroting 2018, • indien dit onderzoek aanleiding geeft tot intensivering van ondersteuning van ondernemers voorstellen hiervoor op te nemen in de Begroting 2018 inclusief dekkingsvoorstel, • de Raad bij de bespreking van de Begroting 2018 in november of zoveel eerder als mogelijk over de uitkomsten van het onderzoek te rapporteren.
M28 Motie Sociaal economische positie versterken.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M22 Motie Bouwen in het hogere segment is voor de stand noodzakelijk cement
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: - Het afstoten van huishoudens in de hogere inkomenscategorie naar buiten Dordrecht te keren door voldoende woningaanbod te creëren in het dure en topsegment; - Uiterlijk bij de begroting 2018 de eerste voorbereidingen daarvoor te starten en de gemeenteraad te informeren over de voortgang en tijdslijn om meer nieuwe koopwoningen in het segment van 300.000 euro en hoger te realiseren; - Als onderdeel daarvan het terrein van de brandweerkazerne aan het Oranjepark volledig beschikbaar te stellen voor herontwikkeling naar woningbouw in het hogere segment.
M22 Motie Bouwen in het hogere segment.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M20 Motie Beweging voor ouderen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Draagt het college op: - Beleid te ontwikkelen dat ouderen stimuleert tot sporten en bewegen, - Dit beleid te laten bijdragen aan de fysieke en geestelijke fitheid en vitaliteit van ouderen, en het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen, - Hierbij te overwegen te stimuleren dat FC Dordrecht zich aanmeldt voor 'OldStars walking football', - Het beleid voor te leggen aan da gemeenteraad met een raadsvoorstel, inclusief een eventueel financieel dekkingsvoorstel, voor vaststelling van de begroting 2018.
M20 Motie Beweging voor ouderen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M19 Motie maak de N3 en omgeving toekomstbestendig
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Iedere mogelijkheid aan te grijpen budgetten vrij te maken voor de verbetering van het onderliggende fiets- en wegennet en de directe woonomgeving van de N3. • Daarover ook in gesprek te gaan met partijen als de provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. • De raad daarover voorafgaande aan de begroting een voorstel te zenden welke investeringen met welke prioriteit aan de orde zijn.
M19 Motie N3 en omgeving toekomstbestendig.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M18 Motie Zien roken doet roken
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Dordtse Sportverenigingen te attenderen op de materialen van de Hartstichting ten behoeve van een rookvrije sportvereniging • Bij de eerstvolgende wijziging van de APV een rookverbod in speeltuinen op te nemen, bijvoorbeeld aansluitend bij artikel 2:18 • Aandacht vragen voor het schadelijke effect van 'zien roken' op openbare, kinderrijke plaatsen als speeltuinen, bijvoorbeeld middels een artikel in de plaatselijke huis-aan-huis bladen of een plaquette/informatiebord in speeltuinen
M18 Motie Zien roken doet roken.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M17 Motie Woningcoach
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Bij de gemeente Rotterdam de resultaten van de pilot op te vragen en te overwegen of een woningcoach ook voor Dordrecht zou kunnen bijdragen aan het zoveel mogelijk ouderen ondersteunen bij het verkrijgen van een voor hen geschikte woning
M17 Motie Woningcoach.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M15 Motie invoeren gezinsgebonden budget (GGB)
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • een eigen pilot te starten m.b.t. het gezinsgebonden budget (GGB) • over de pilot voor de begroting 2018 de raad te informeren.
M15 Motie Invoeren gezinsgebonden budget.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M14 Motie Dordrecht een ICT Haven
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Met een kansennotitie te komen voor Dordrecht als digitale topstad en zo te werken aan de derde mainport naast Schiphol en de Rotterdamse haven nl. Dordrecht als ICT-Haven • Met name te rapporteren over de groei van werkgelegenheid voor Dordrecht. • Voor de begroting 2018 de notitie en het rapport de raad te doen toekomen.
M14 Motie Dordrecht een ICT Haven.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M13 Motie sociaal domein één programma, één budget, één organisatie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • Voor het sociaal domein één programma voor Dordrecht/Drechtsteden te maken in 2018. • Bij dit programma te werken met één budget sociaal domein. • De decentralisaties in het programma onder te brengen en de samenhang daarbij met andere beleidsterreinen programmatisch vorm te geven. • Te bevorderen dat één uitvoeringsorganisatie voor Dordrecht/Drechtsteden actief is. Hiertoe de SOJ onder te brengen bij de Drechtsteden. • De raad voor de begroting 2018 te informeren over de stand van zaken.
M13 Motie Sociaal domein een programma.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M09 Motie Groenonderhoud op peil
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Roept het college op: • Het afgesproken kwaliteitsniveau van het groenonderhoud voor de diverse wijken na te komen en de gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling van 2018 te informeren over de stand van zaken. • De gemeenteraad voor de begrotingsbehandeling te informeren over de opbrengst van projecten die in het kader van groenonderhoud relevant zijn, zoals het Participatiebestek en Right to Challenge
M09 Motie Groenonderhoud op peil.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M07 Motie Zwerfvuilkleppen
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Roept het college op: • om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn om op alle locaties van ondergrondse restafvalcontainers zwerfvuilkleppen aan te brengen; • om op basis van dit onderzoek met een raadsvoorstel te komen en dit voorstel bij de begrotingsbehandeling 2018 mee te nemen.
M07 Motie Zwerfvuilkleppen.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M05 Motie De speerpunten van de gemeentelijke handhavers bepaal je samen!
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Roept het college op: - om door een herverdeling van de beschikbare 'handhavingsuren', extra (handhavings)capaciteit in te zetten op de speerpunten honden(poep)overlast, (zwerf)afval, verkeer en in het bijzonder het fietsen in de voetgangersgebieden, en evenementen; - om voorafgaand aan de vaststelling van het Uitvoeringsplan Handhaving 2018 en toekomstige uitvoeringsplannen, de gemeenteraad de mogelijkheid te geven om speerpunten aan te leveren.
M05 Motie Speerpunten gemeentelijke handhavers.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M01 Motie Duidelijke Taal
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college Om bij voor het samenstellen van de P&C documenten een petit comité van inwoners samen te stellen, welke aangeven waar zij een duidelijkere taal in de stukken verwachten.
M01 Motie Duidelijke taal.pdf
Stand van zaken: