Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1953667

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1953667

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1953667
Onderwerp Vaststellen Kadernota 2018
Aanspreekpunt J.C. Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 01-06-2017 14:03:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 28 juni 2017 20:00
Status Aangenomen
Titel A3 Amendement 80 op de N3
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: Op pagina 35 onder: Op diverse plekken zijn verbeteringen gewenst Als punt 12 toe te voegen: Dat de snelheid van de gehele N3 naar 80 km moet worden gebracht. En met deze aanvulling het raadsvoorstel Kadernota 2018 onder Beleidswens A - invullen lokale beleidsdoelen bij Groot onderhoud N3 aan te passen
A3 Amendement 80 op de N3.pdf
A3 80 op N3.pdf
Status Aangenomen
Titel A8 Amendement Rem op Dordtse Hondenbelasting
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: Beslispunt 3: benodigde indexaties inkomsten op pagina 13 onderdeel 'h' te wijzigen in: ,,h) De overige gebonden heffingen, uitgezonderd de hondenbelasting, met 1,7%, te verhogen."
A8 Amendement Rem op Dordtse Hondenbelasting.pdf
A8 Rem op Dordtse hondenbelasting.pdf
Status Ingetrokken
Titel A1 Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: Om mogelijkheid 1. Een eenmalige extra stijging van 3,5 % van de afvalstoffenheffing ten laste van de huidige betalers te schrappen en te vervangen door: 1. Afvalstoffenheffing voor gezinnen en alleenstaanden worden verlaagd, waarbij differentiatie in tarief zal gelden. Door geleidelijk niet langer de kwijtscheldingslasten toe te rekenen aan het tarief en verdere efficiencyverbeteringen van afvalstoffenheffing kan het tarief omlaag. Kwijtscheldingslasten worden gefaseerd en met ingang van 2020 in het geheel niet meer aan het tarief afvalstoffenheffing worden toegerekend.
A1 Amendement Kwijtschelding afvalstoffenheffing.pdf
Status Ingetrokken
Titel A7 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: 1. Hoofdstuk 7 - beleidswensen" van de kadernota aan te vullen met een paragraaf 7.H met het kopje "Extra Ontwerpen toevoegen aan Plan Visbrug" (te plaatsen bij paragraaf 7.H op p. 27): " Extra Ontwerpen Toevoegen aan Plan Visbrug" Initiatieven van Burgers om de Visbrug op te knappen en het verzoek uit de Commissie Fysiek aan het college om andere varianten te onderzoeken, zoals verzocht in de vergadering 30 mei j.l zullen worden gehonoreerd . Bewoners willen trots zijn op hun stad en de initiatieven die zij aandienen dan ook aan kunnen bieden aan de gemeenteraad. Daarom zal het college het voorstel van de bewoners aan de Raad toe sturen als wel de vraag van de Commissie om nog 2 varianten door te rekenen. De 3 varianten toe te voegen aan de reeds 3 bestaande voorstellen van het college.
A7 Amendement Extra ontwerpen toevoegen aan Plan Visbrug.pdf
Status Verworpen
Titel A1A Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: Op pagina 16 onder punt 9. Kwijtscheldingen afvalstoffenheffing als punt 4 toe te voegen: 4. Een debat te voeren over A. de noodzaak om - conform het vastgestelde beleid in Rotterdam - nog maximaal 50% kwijtschelding te verlenen voor de afvalstoffenheffing en na te gaan hoeverre het tarief afvalstoffenheffing hierdoor verlaagd kan worden. B. het invoeren van tariefdifferentiatie afvalstoffenheffing op basis van aangeboden afval. En met deze wijziging het raadsvoorstel Kadernota 2018 op onderdeel 4 - punt 9 aan te passen. Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing
A1a Amendement Kwijtschelding Afvalstoffenheffing.pdf
A1A Kwijtschelding Afvalstoffenheffing.pdf
Status Verworpen
Titel A2 Amendement Grondstoffenbeleid
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Spreekt uit: Dat er bij en zichtbaar in de begroting 2018 duidelijkheid is over de wijze waarop het Grondstoffenplan 2016-2018 wordt uitgevoerd. Voegt toe aan het ontwerp besluit Kadernota 2018 : punt 9. bij en zichtbaar in de begroting 2018 is duidelijkheid over de wijze waarop het Grondstoffenplan 2016-2018 wordt uitgevoerd.
A2 Amendement Grondstoffenbeleid.pdf
A2 Grondstoffenbeleid.pdf
Status Verworpen
Titel A5 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de kadernota hoofdstuk 3, 'Indexeringen', beslispunt 3, als volgt aan te passen: - Het tarief voor de OZB belasting voor eigenaren van zakelijk onroerend goed wordt met 15% verhoogd, waarmee deze in lijn wordt gebracht met het gemiddelde tarief in Nederland. De opbrengst hiervan ligt in de orde van grootte van 1 miljoen euro. De verhoging van de opbrengsten met 1,7% voor de OZB heffing wordt alleen berekend over de OZB voor woningen en gebruikers zakelijk onroerend goed, en daar toegepast; - De afvalstoffenheffing wordt met 0,0% verhoogd; - De rioolheffing wordt met 0,0% verhoogd; - De lijkbezorgingsrechten worden met de inflatie, 1,7% verhoogd. Alle berekeningen en bedragen in de kadernota overeenkomstig bovenstaande wijzigingen aan te passen.
A5 Amendement Realistische belastingheffing.pdf
A5 Realistische belastingheffing.pdf
Status Verworpen
Titel A6 Amendement
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de kadernota hoofdstuk 7, 'Beleidswensen', paragraaf F. Mijlpalen 800 jaar Stad', als volgt aan te passen: - de laatste alinea, beginnend met "Voor de programmering..." wordt vervangen door: "De viering van 800 jaar stad zal op een in deze tijd passend sobere manier worden gevierd. Er zal één week een groot volksfeest worden georganiseerd, waarop vooral plaatselijke muziek, toneel en andere culturele verenigingen en organisaties gevraagd zal worden een bijdrage te leveren. Hiermee kunnen deze organisaties, die fors aan subsidie hebben moeten inleveren, in de gelegenheid worden gesteld eigen inkomsten te verwerven door ze te betalen voor hun bijdrage in de festiviteiten. Daarnaast zal er één wetenschappelijk symposium worden georganiseerd over de Dordtse geschiedenis. De totale kosten van festiviteiten, symposium en voorbereiding zullen de 250.ODO euro niet mogen overschrijden." -Alle berekeningen en bedragen in de kadernota overeenkomstig bovenstaande wijziging aan te passen.
A6 Amendement Calvinistisch zuinig feest.pdf
A6 Voor een calvinistisch zuinig feest 800 jaar stad.pdf
Status Ingetrokken
Titel A4 Amendement Nieuwbouw VV Dubbeldam
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
BESLUIT: 1. In de Kadernota 2018 de Beleidswens D (Handelsreclame) ad 25.000 euro en de Beleidswens F (Mijlpaal 2020) ad 1.020.000 euro te schrappen. 2. Beide bedragen (in totaal 1.045.000 euro) ter beschikking te stellen als extra budget voor de nieuwbouwplannen van VV Dubbeldam samen met MOVADO en Tafeltennisvereniging Dubbeldam 3. De Kadernota 2018 aan te passen conform Punt 1.
A4 Amendement Nieuwbouw VV Dubbeldam.pdf