Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 195252

Gemeente Dordrecht

Dossier - 195252

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 195252
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 12-06-2009 10:16:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot aanwijzing van gemeentelijke monumenten
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon 6396283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.A.E. van Nes, (078) 6396850
Datum B&W Besluit 08-06-2009
Datum verzending 17-06-2009
Agendacommissie 23-06-2009
Adviescommissie 13-10-2009
Raad 03-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De plaatsing van onroerende monumenten op de gemeentelijke monumentenlijst en daarmee de aanwijzing als beschermd gemeentelijk monument is een bevoegdheid die het college krachtens de Monumentenverordening 1995 en onder strikte voorwaarden van de raad uitoefent. Het is te doen gebruikelijk dat het college van zijn voornemens hiertoe, successievelijk van zijn besluiten tot al of -niet-plaatsing op de lijst de raad op de hoogte stelt. Het college is bezig met een operatie die erop gericht is een groot aantal panden met cultuurhistorische waarde in de 19e Eeuwse Schil en de Binnenstad aan de gemeentelijke monumentenlijst toe te voegen. In bijgaande raadsinformatiebrief wordt u een opsomming gegeven van de 183 panden in de 19e Eeuwse Schil die hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast worden de achtergronden van deze aanpak en de consequenties hiervan, de relatie met het gemeentelijk restauratiefonds en de vervolgprocedure uiteengezet. De selectie van de panden in de 19e Eeuwse Schil heeft in nauw overleg met de gemeentelijke Welstands- en Monumentencommissie plaatsgevonden. Ook zijn er van tevoren informatie-avonden met de betrokken eigenaren/bewoners geweest (zie het verslag als bijlage bij de raadsinformatiebrief). De selectie en aanwijzing van panden in de Binnenstad komt zoals het college aankondigt in 2010 aan de orde. U wordt daarover tezijnertijd eveneens geïnformeerd. Het college doet u tenslotte het aanbod deze uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst in een presentatie in de Dordtse Kamers nader toe te lichten.
Gepubliceerd 12-06-2009