Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946980

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946980

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946980
Onderwerp Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 28-06-2017 12:04:39
Onderwerp Al dan niet uiten van bedenkingen Ontwerpverklaring windturbines Krabbegors
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk tel.no. 770 4902
Datum B&W Besluit 16-05-2017
Gerelateerde zaak 1835779
Agendacommissie 30-05-2017
Termijn agenda na zomerreces icm 1961234
Raad 26-09-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

N.V. HVC (hierna: HVC) heeft op 30 november 2016 een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het oprichten van een windturbine op het Duivelseiland (Krabbegors) met bijbehorende voorzieningen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: GS) zijn bevoegd om de omgevingsvergunning te verlenen. Omdat de bouw van deze windturbine op grond van het bestemmingsplan niet is toegestaan, wordt ook een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan gevraagd. Voorwaarde voor verlening van deze vergunning is dat uw raad verklaart daartegen geen bedenkingen te hebben. In het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure wordt tegelijk met de ontwerpvergunning een ontwerp van de verklaring van geen bedenkingen ter inzage gelegd en kan iedereen een zienswijze naar voren brengen. Voorgesteld wordt in te stemmen met het afgeven van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Hiermee kan de procedure worden gestart.

Gepubliceerd 28-06-2017