Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1946374

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1946374

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1946374
Onderwerp Vaststellen Chw bestemmingsplan 'Dordtse Kil IV' en 'A16/N3'
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 07-06-2017 12:11:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 28 juni 2017 14:00
Motie titel M5 Motie Onderzoeken voor Bp Kil IV en Bp A16-N3
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college: • De aanbevelingen van het Rapport STEC voor een nieuw haalbaarheidsonderzoek over te nemen en dan met name gericht op de regio Drechtsteden. • Het gehele wegvak A16/ N3 te onderzoeken op Luchtkwaliteit en Geluidshinder en de stapeling van de A15 hierin mee te nemen. • De in de MER gesignaleerde verontrustende opmerkingen over de Soortbescherming van flora en fauna, het leefgebied van beschermde soorten die bedreigd of verloren gaan, nogmaals te onderzoeken en met aanbevelingen te komen voor extra inspanning tot natuurbehoud.
M5 Motie Onderzoeken voor bp Kil IV en A16-N3.pdf
M5 Motie Onderzoeken voor bestemmingsplan Kil IV en bestemmingsplan A16-N3.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M3 Motie Geluid A16 omlaag voor een leefbare Tweede Tol
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Aangenomen, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Te onderzoeken welke maatregelen aan en rond de A16 het geluid kunnen reduceren, te denken valt aan: stil asfalt of geluidsschermen • Met Rijkswaterstaat afspraken te maken over het opnemen van deze aanpassingen in het plan A16/N3 • De gemeenteraad hierover in het 4e kwartaal 2017 te rapporteren
M3 Motie Geluid A16 omlaag voor een leefbare Tweede Tol.pdf
M3 Motie geluid A16 omlaag voor een leefbare Tweede Tol.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M4 Motie Bestemmingsplan Kil IV splitsen van Bp A16-N3
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Aangehouden, 28-06-2017
Motietekst:
Draagt het college op: • Het bestemmingsplan Kil IV en A16-N3 afzonderlijk vast te laten stellen en te splitsen, • Om met Rijkswaterstaat afspraken te maken over de verdere invulling van de planning en uitvoering voor alsnog zonder het bestemmingsplan Kil IV.
M4 Motie Bestemmingsplan Kil IV splitsen van bp A16-N3.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M2 Motie Van Dijkhart naar Erfgrens
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Een bufferzone van 100 meter achter de erfgrens aan te houden, in plaats van 100 meter vanaf het hart van de dijk • Om in samenspraak met de bewoners de invulling te bepalen van de groene bufferzone • En de financiële consequenties hiervan te verwerken en zichtbaar te maken in de Grex DK IV.
M2 Motie Van Dijkhart naar erfgrens.pdf
Stand van zaken:
Motie titel M1 Motie Bomen blijven op het eiland
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Ingetrokken, 28-06-2017
Motietekst:
Verzoekt het college • Goed toe te zien op de maximale inspanning van Rijkswaterstaat om in het projectgebied te compenseren • Herplant in het plangebied niet mogelijk is bij Rijkswaterstaat compensatie op het eiland van Dordrecht af te dwingen • Met Rijkswaterstaat afspraken te maken over het vergoeden van eventuele beheergelden aan de gemeente.
M1 Motie Bomen blijven op het eiland.pdf
Stand van zaken: