Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1887103

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1887103

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1887103
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet tbv de uitwerking denkrichtingennotitie Amstelwijck
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 21-03-2017 16:26:13
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet tbv de uitwerking denkrichtingennotitie Amstelwijck
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail l.groenenboom@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ de Wit, 770 4853
Datum B&W Besluit 14-02-2017
Gerelateerde zaak 1790054
Agendacommissie 21-03-2017
Raad 9-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Heden wordt gestart met de uitwerking van de denkrichtingen Amstelwijck die op dinsdag 13 september 2016 in de commissie Fysieke Leefomgeving zijn behandeld. Een van de denkrichtingen die al uitgewerkt kan worden betreft het definitief vestigen van de vereniging Goed Af door middel van het aangaan van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd voor de grond. Op grond van regelgeving dienen de betreffende gronden bij het aangaan van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd afgewaardeerd te worden, in dit geval tot de waarde behorende bij recreatief grondgebruik. Ook zal worden gestart met de uitwerking van een tweede denkrichting, het in exploitatie nemen van de gronden van de A16-zone, boven de Kilweg, als kantorenlocatie. De start van de uitwerking houdt in het uitvoeren van de benodigde onderzoeken, het opstellen van een stedenbouwkundig plan en het verzorgen van de overige onderbouwing. Dit resulteert in een herziening van de huidige grondexploitatie. Daarnaast vindt momenteel overeenkomstig de denkrichtingennotitie al (markt)verkenning plaats naar programmatische verruiming van de middenzone op het businesspark waarbij de vestiging van andere functies dan kantoorgebruik worden onderzocht. Op het moment dat het programma concreet wordt en op marktvraag is getoetst, zullen wij uw raad voorstel doen voor herziening van het bestemmingsplan en bijstelling van de exploitatie. Hetzelfde geldt ook voor het oostelijk deel (spoorzijde) van het bestaande businesspark. Op basis van het vigerende bestemmingsplan behoort voor dit gedeelte van het businesspark naast kantoren ook de vestiging van bedrijven tot de mogelijkheden, mits minimaal 30% van een vestiging gebruikt wordt als kantoor. In de praktijk sluiten deze ruimere voorschriften nog onvoldoende aan op de marktvraag. Ook hiervoor zullen we een voorstel doen voor verruiming van het bestemmingsplan, waarbij uiteraard nauwlettend gekeken naar het stedelijke programma en het voorkomen van de ongewenste concurrentie met andere werklocaties, zoals bijvoorbeeld Dordtse Kil III. Tot slot hebben is opdracht gegeven tot de uitwerking van een gebiedsvisie voor het de sportvelden in combinatie met de Refaja-locatie (Albert Schweitzer Ziekenhuis), waarbij woningbouwontwikkeling tot de mogelijkheden behoort. Eind 2017 zal deze visie worden opgeleverd.

Gepubliceerd 21-03-2017