Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1874424

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1874424

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1874424
Onderwerp Burgerinitiatief inrichting Indische buurt als woonerf
Aanspreekpunt L. Groenenboom
Ingekomen/gepubliceerd 10-04-2017 14:00:50
Voorloop Dossier 1925322 (Niet instemmen met het burgerinitiatief Indische buurt Noord)
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Zwanenburg licht het burgerinitiatief toe en beantwoorden de vragen vanuit de commissie. Kort samengevat geeft de heer Zwanenburg aan dat na het bekend worden van het vernieuwen van het riool contact is gelegd met de verantwoordelijke afdeling. Daar werd aangegeven dat de herinrichting aan regels is gebonden. Afwijking van de regels moet via de gemeenteraad. Vandaar het indienen van het burgerinitiatief. De herinrichting van een buurt zou volgens de initiatiefnemer moeten passen bij een buurt en niet een op een uit een handboek moeten worden gehaald.


De leden van de commissie spreken hun waardering uit voor het initiatief. PvdA is niet bekend met het strakke regime van het handboek herinrichting openbare ruimte. Dat mag best wat flexibeler. College heeft opgeroepen tot meedenken door burgers. Het voorliggend negatieve advies van het college wordt vreemd gevonden. PvdA roept op om het initiatief te bespreken met de hele buurt. Plan hoeft niet van tafel. Ga in overleg met wat wel kan. D66 vindt het initiatief verbindend en toekomstgericht. Veel inwoners zijn niet op de hoogte van de financiële toestand van de stad. Het college moet beter communiceren met de stad wat wel en niet kan met de stad. Uitdaging om bij de kadernota te bekijken wat wel kan. D66 vindt dat de hele buurt achter dit plan moet staan. D66 roept het college op om met de buurt in gesprek te gaan. Vanuit de raad zal D66 pleiten voor extra middelen voor initiatieven. CDA sluit zich in grote lijnen aan bij D66. Ook het CDA vindt het niet goed om dit initiatief direct af te wijzen. Zij zien de zoektocht naar mogelijkheden en draagvlak van de hele buurt zitten. VSP vindt ook draagvlak van de hele wijk belangrijk. Hierop sluit de CU/SGP zich ook aan. GroenLinks is teleurgesteld in de afwijzing van het college. Zij vinden in tegenstelling tot het advies van het college duurzaamheid wel belangrijk. Het gesprek moet verder worden aangegaan. Beter voor Dordt heeft probleem met de onduidelijkheid over parkeerproblematiek en de financiën. Als het mogelijk is willen ze graag een sprekersplein georganiseerd zien als tussen oplossing.


Wethouder Reynvaan geeft aan vanaf het begin duidelijkheid te hebben verschaft over het ontbreken van budget voor de wensen. Er is nog enige ruimte omdat de vervanging van de riolering in 2018 staat gepland. Inrichting als woonerf vergt een ander parkeerregime en parkeeraanduiding. Er zijn al langer gesprekken met initiatiefnemer. Deze gesprekken zijn tijdelijk stopgezet in afwachting van de uitkomst van het burgerinitiatief. De wethouder gegt toe een oploop te organiseren, maar zal daarbij de verwachtingen reëel managen.


De commissie besluit het burgerinitiatief en het voorstel van het college aan te houden. Het college gaat het gesprek met de initiatiefnemers en de buurt aan om binnen de financiële en procedurele kaders te zoeken naar wat mogelijk is bij de herinrichting van de Indische buurt.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het burgerinitiatief 'inrichting Indische buurt als woonerf' ter advisering in handen te stellen van het college. Conform de verordening Burgerinitiatief heeft het college een termijn van vier weken om tot een reactie te komen. Parallel aan deze periode zal getoetst worden of het initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Na ontvangst van het advies wordt het voorstel geagendeerd voor een inhoudelijk bespreking in de commissie.