Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1873661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1873661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1873661
Onderwerp Vaststellen inhoudelijke en procesmatige kaders startnotitie Sterke basis in de wijk
Aanspreekpunt D. Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2017 11:19:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 maart 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie debatteert en stelt vragen over het raadsvoorstel. Gespreksonderwerpen zijn: de bekendheid van de teams, hun regisseursrol, hun capaciteit, de samenwerking met huisartsen en de gehanteerde bejegening. Ook spreekt de commissie over de al dan niet beschikbare voortgangsinformatie over de teams bij hun streven naar integraliteit.

De wethouder laat weten met de organisaties van de alliantie in gesprek te zijn over de gewenste organisatievorm.
De wethouder zegt toe bij de SOJ te informeren over doorverwijzingsgegevens van huisartsen naar de jeugdteams.

Fracties vragen om inzicht in afwijkingen ten opzichte van vastgestelde Beleidsrijk Transitiearrangement, zoals het idee van zelfsturende (jeugd)teams.
De wethouder verwijst voor dit laatste punt naar wethouder Van der Linden.
CDA en PvdA vragen om extra visie op de beoogde regisseursrol van de integrale teams.

De wethouder zegt toe om de voortgang te monitoren van de doelen en uitgangspunten van de sociale wijkteams en de raad hier na de zomer over te informeren.
Fractie D66 vraagt (korte en bondige) monitoring op: bekendheid, samenwerking in de wijk, cliëntervaring en bejegening.
Fractie PvdA stelt monitoring voor van de doorontwikkeling van de integrale teams, bijvoorbeeld aansluitend bij pagina 4, alinea 2, zin 2 van de startnotitie.

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te sturen aan de gemeenteraad.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 februari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie (CDA, SP, GroenLinks, VVD, CU/SGP) besluit het raadsvoorstel op de agenda te zetten.
De politieke vraag van het CDA hierbij is: in hoeverre is de raad tevreden met de huidige stand van zaken, afgezet tegen de theorie van 1 plan/1 gezin. 
SP vraagt zich af: krijgen we te maken met wurgcontracten met zorgverzekeraars, waarmee wijkverpleging ophoudt zodra het budget op is?