Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1840541

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1840541

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1840541
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerking voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Uitwerking voorkeurscenario Essenhof Samen met de Markt
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 59 - Essenhof
Vergadersectie STUKKEN TER BESPREKING
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (P.J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Harmsen, 770 5280
Datum B&W Besluit 06-12-2016
Gerelateerde zaak 1752831
Termijn agenda in afwachting van Raadsvoorstel
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Bij de behandeling van de raadinformatiebrief met betrekking tot de startnotitie "Essenhof samen met de Markt" d.d. 26 september 2016, heeft de raad het college gevraagd om nadere inhoudelijke informatie over de uitwerking van het voorkeursscenario. Naast de raadsinformatiebijeenkomst die gehouden is op 26 oktober 2016, wordt de raad door middel van deze brief geïnformeerd over de uitwerking van het voorkeursscenario. Bij de realisatie van dit scenario wordt een deel van de taken van het huidige bedrijf Essenhof uitbesteed aan een private partij. De gemeente sluit met deze partij, na een aanbesteding, een concessieovereenkomst af voor de dienstverlening op het gebied van crematies en uitvaarten. Het uitvoeren van begrafenissen en het beheer en de exploitatie van de begraafplaatsen blijven bij de gemeente. Hiervoor wordt een nieuw team Essenhof gevormd, wat opgenomen wordt in de gemeentelijke organisatie. Dit team heeft als daarbij de taak om de concessie te beheren. Voor deze nieuwe organisatie is samen met de medewerkers van de Essenhof een organisatieplan opgesteld. Om de concessie goed te kunnen beheren zijn eisen geformuleerd waaraan de toekomstige concessiehouder moet voldoen. Deze eisen gaan vooral over de kwaliteit van de dienstverlening. De concessiehouder is zelf verantwoordelijk voor zijn bedrijfsvoering en het financieel resultaat. Aan de gemeente moet jaarlijks door de concessiehouder een vaste gebruiksvergoeding worden betaald. Alle eisen worden opgenomen in een Programma van Eisen en worden onderdeel van de te sluiten concessieovereenkomst. Een deel van de huidige medewerkers van de Essenhof gaat over naar de concessiehouder. Voor de medewerkers die in dienst zijn bij de gemeente is hiervoor een Sociaal Plan Essenhof opgesteld. Van de medewerkers, die niet in dienst van de gemeente maar die op flexibele basis werkzaam zijn, worden de contracten voor de resterende looptijd overgenomen door de concessiehouder. Tenslotte is de huidige exploitatiebegroting van de Essenhof omgezet naar de nieuwe situatie. Uitgangspunt is dat de aanbesteding leidt tot een exploitatiesaldo dat minimaal gelijk is aan het huidige resultaat en dat de risico's op het gebied van cremeren worden geminimaliseerd. De toekomstige exploitatie van de begraafplaatsen blijft onderhevig aan schommelingen van het sterftecijfer, maar kent minder concurrentie van de markt. De volgende stap in het proces is de aanbesteding van de concessie. Het college neemt geen besluit tot gunning van de concessie aan een marktpartij, voordat de raad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken (procedure wensen en bedenkingen). Daarmee wil het college recht doen aan het belang van het onderwerp voor de stad.

Gepubliceerd 08-12-2016