Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1836320

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1836320

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1836320
Onderwerp Raadsinformatiebrief over doorontwikkeling P&C-documenten
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 30-11-2016 14:41:50
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 8 februari 2017 20:00
Besluit:

De commissie stemt in met de twee beslispunten zoals geformuleerd in het memo: uitwerking van voorkeursvariant 2 en vorming van een klankbordgroep. Voorzitter Stam zal namens de auditcommissie zitting nemen in klankbordgroep.
Zoals bij het vaststellen van de agenda gemeld, wil de ambtelijke organisatie graag ook een derde beslispunt bespreken met de commissie. Dit gaat over de inrichting van de website. Bij de themasessie op 31 januari werden enkele P&C-websites getoond van andere gemeenten. Op basis van de reacties wil de ambtelijke organisatie een eerste website gaan opbouwen met de volgende elementen: huisstijl Dordrecht, een overzichtelijke en duidelijke structuur (vergelijkbaar met Nijmegen en Breda), gebruiksvriendelijkheid en vergelijking tussen jaren en P&C-producten (zoals Amersfoort en Nijmegen). Fractie D66 voegt hier de printmogelijkheid aan toe. De commissie stemt in met de voorgenomen koers. Verder spreken de fracties over een bijdrage van de bibliotheek als 'klankbord' voor deze ontwikkeling. De bibliotheek is immers 'partner' van de gemeente en 'informatiespecialist'. De commissie besluit dat het aan de klankbordgroep is om hier invulling aan te geven.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad van 20 december. De heren Reumers en Wagemakers zullen een bijeenkomst organiseren voor alle raads- en commissieleden over dit onderwerp (31 januari).

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 7 december 2016 20:00
Besluit:

De commissie bespreekt de inhoud van de raadsinformatiebrief, staat uitgebreid stil bij het vervolgproces en geeft een eerste reflectie op de aangepaste programmakaart. De commissie is zeer positief over de ingeslagen weg en benadrukt dat het belangrijk is om nu ook de overige raads- en commissieleden aan te haken. De auditcommissie adviseert om in januari 2017 een themabijeenkomst te organiseren over dit onderwerp. Het SBC wordt verzocht om parallel aan dit informatie traject een memo te schrijven waarin de belangrijkste vraagstukken / te maken keuzes aan de orde komen. Deze zal op 8 februari in de vergadering van de auditcommissie besproken worden. Vervolgens kan in een werkgroep waarin vertegenwoordigers zitten van alle drie de inhoudelijke commissies met de uitwerking aan de slag. De concrete resultaten worden teruggekoppeld. De regie op het proces blijft wel bij de auditcommissie. De auditcommissie adviseert de raadsinformatie ter kennisneming door te geleiden naar de bespreekraad van 20 december en tevens een datum te reserveren voor de genoemde themabijeenkomst. De heren Wagemakers en Reumers zijn bereid om op zo'n bijeenkomst de overige raads- en commissieleden bij te praten.