Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1832288

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1832288

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1832288
Onderwerp Instemmen met een experiment van vrij fietsen in het voetgangersgebied van het centrum, uitwerking motie vrij fietsen (160628/M41)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad verwerpt het voorstel. het amendement 'Vrij fietsen gehoord hebbend winkeliers en bewoners' van de fractie CDA wordt aangenomen met 19 stemmen voor en 16 stemmen tegen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft onderling een debat gevoerd over het vrij geven van fietsen in het voetgangersgebied van het centrum. Geprobeerd is om elkaar te overtuigen om te bewegen van standpunt. Standpunten uit 2013 en de insprekers tijdens de commissie van 24 januari zijn aangehaald. De voorstanders van het experiment heeft dit bewogen om extra aandacht te vragen om enerzijds veiligheid met name rondom de marktdagen te waarborgen en anderzijds het goed monitoren gedurende experiment. Zij gaan uit van het zelfregulerend vermogen van de verkeersdeelnemers. De tegenstanders van het experiment zijn mede door de insprekers gesterkt in hun standpunt tegen het experiment. Volgens hen is er geen maatschappelijk draagvlak voor dit plan. Zij hebben geen enkele winkelier gesproken die voor het vrij geven van fietsen is. Prioriteit is om voetgangers veilig te laten lopen door de binnenstad. Wethouder Van der Linden heeft aangegeven dat het doorgaan van het experiment hem om het even is. Als het maar duidelijkheid oplevert voor de verkeersdeelnemers. In het voorstel staat dat op dagen van de markt daar waar de markt is niet mag worden gefietst . Dit geldt ook voor kerstmarkt. Hij is ontevreden als het experiment niet doorgaat en onduidelijkheid blijft bestaan over de handhaving. De commissie besluit dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. De voorzitter roept de leden van de commissie op om de gevoerde discussie niet in de gemeenteraad te herhalen. Beter voor Dordt  heeft amendementen aangekondigd.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 januari 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De dames Brand en Vermeij en de heren Daanen, Stoel en Van der Knaap spreken in. De bijdrage van de heer Jorrissen wordt door de voorzitter voorgelezen. De schriftelijke bijdrage van heer Van Netten namens het platform binnenstadsontwikkeling wordt toegevoegd aan het dossier. De insprekers wijzen met klem op de nadelen die kleven aan het voorstel. Men maakt zich zorgen over de veiligheid van de voetgangers, voor de veiligheid van het personeel en voor de consequentie die dit heeft voor de aantrekkelijkheid van dit winkelgebied. Ook stelt men de juridische positie van de gemeente (aansprakelijkheid) ter discussie in het geval van een eventueel ongeluk. De raadsleden stellen enkele toelichtende vragen, onder andere over de afwijkende positie van marktdagen en over de huidige situatie. De insprekers worden bedankt voor hun inbreng. De commissie zal het raadsvoorstel inhoudelijk bespreken op 31 januari 2017.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Op voorstel van de fracties BVD, VSP en SP wordt dit raadsvoorstel geagendeerd voor een bespreking in de commissie. De commissie wil insprekers de mogelijkheid bieden om op dit voorstel te reageren. Daarnaast wil de fractie BVD met de commissie van gedachte wisselen over de veiligheidsrisico's die dit voorstel met zich meebrengt.