Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827979

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827979

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827979
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verslagen Visitatiecommissie Informatieveiligheid
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 25 oktober 2017 20:00
Besluit:

De commissie bespreekt met de wethouder de informatiebehoefte betreffende informatieveiligheid. Wethouder Mos zegt toe bij het implementatieplan informatieveiligheid dat over enkele weken naar de raad komt, een brief te voegen die inzicht geeft in de wijze van rapporteren richting de auditcommissie. Daarbij zal ook het memo worden betrokken van de Auditcommissie (zie dossiernummer 1930551).

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 20 september 2017 20:00
Besluit:

De commissie geeft aan deze brief te willen bespreken met de wethouder. Dit punt zal terugkomen in de eerstvolgende Auditcommissie. De commissie geeft enkele vragen mee aan de wethouder over de beveiliging van gebouwen en de verantwoordelijkheden ten aanzien van informatieveiligheid. De commissie stelt ook voor de heer Verheijen (Chief Information Office) uit te nodigen voor een gesprek.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze Raadsinformatiebrief ter kennisname naar de raad te sturen.
De meeste partijen zijn het erover eens dat in de Burap iets wordt opgenomen over informatieveiligheid. De privacy wordt genoemd en of er ethische hackers worden ingeuurd. Dat laatste is gebeurd door de Drechtsteden en de Rekenkamercommissie heeft dat onlangs laten doen. Daarnaast blijkt dat de mens vaak de zwakste schakel is en dat 100% veiligheid nooit kan worden gegarandeerd. Er wordt geen aparte commissie opgericht.  

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt voor deze brief te bespreken in de commissie Bestuur en Middelen met als politieke vragen: hebben we de informatieveiligheid en de governance goed ingericht? Welke rol neemt het college over dit onderwerp? In welke situaties is afstemming met de raad noodzakelijk en hoe organiseren we dat?