Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1827497

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1827497

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1827497
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging en wijzigen van de begroting
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:52:06
Onderwerp Vaststellen 3e verzamelwijziging en wijzigen van de begroting
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 175 - Planning en control cyclus 2016
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JNL Esser, 770 4752
Datum B&W Besluit 15-11-2016
Gerelateerde zaak 1740616
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of van derden, en worden budgetten binnen/tussen programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting zonder verdere beleidsinhoudelijke gevolgen. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. We bundelen deze wijzigingen drie keer per jaar via een raadsvoorstel en we leggen dit met een verzamelwijziging aan de gemeenteraad voor. Verder nemen we wijzigingen in de verzamelwijziging op, die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten, waarbij de begrotingswijziging niet direct met dat raadsvoorstel is verwerkt. In die gevallen verwijzen we naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is de 3e verzamelwijziging van de begroting 2016 en bevat 42 wijzigingen op de begroting 2016, die we hierna toelichten. Nieuw is, dat we bij deze verzamelwijziging direct uw akkoord vragen op 9 wijzigingen op de meerjarenbegroting 2017-2020. Volgens de "oude systematiek" hadden we deze wijzigingen pas bij de 1e verzamelwijziging 2017 aan u voorgelegd. Deze nieuwe werkwijze is efficiënter en voorkomt dat de restantkredieten tijdelijk buiten de meerjarenbegroting 2017-2020 vallen. Alle begrotingswijzigingen hebben geen effect op het begrote resultaat. Tot slot geven we een update van een aantal majeure ontwikkelingen, die het rekeningresultaat 2016 kunnen beïnvloeden. Dit betreft de ontwikkelingen in het sociale domein (zie bestuursrapportage 2016, onderdeel "Naar de jaarrekening") en de verkopen van vastgoed. De majeure ontwikkelingen zijn nog niet verwerkt in de begroting vanwege het onzekere karakter c.q. de integrale afweging over de bestemming van het rekeningresultaat 2016.

Gepubliceerd 08-12-2016