Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1824903

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1824903

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1824903
Onderwerp Raadsinformatiebrief inzake Beleidsplan Handhaving Fietsparkeren
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-12-2016 14:53:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De motie Fiets parkeren van de fractie D66 wordt verworpen met 10 stemmen voor en 25 stemmen tegen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 januari 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer 't Lam heeft de commissie foto's getoond van het fietsparkeren rond station Stadspolders. Mede naar aanleiding van de foto's en de raadsinformatiebrief over het beleidsplannen worden diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Opgemerkt wordt dat het beleidsplan in een raadsinformatiebrief aan de gemeenteraad wordt gezonden. Deze kan enkel ter kennisname worden vastgesteld, waardoor geen kaders kunnen worden (bij)gesteld. Op de vraag waarom niet gekozen is voor het ter vaststelling aanbieden aan de gemeenteraad antwoordt wethouder Van der Linden dat dit uitwerking is van bestaande afspraken/beleid. Is in november ter vaststelling aangeboden aan het college. Foutief staat in de notitie dat deze ter vaststelling zal worden aangeboden aan de raad. Vragen zijn gesteld over de ervaringen bij de uitvoering (bijvoorbeeld ophaalpunt maar 1 dag open en fietsen worden binnen 1 uur weggehaald) en hoe voldoende alternatief geborgd kan worden voordat handhavend wordt opgetreden. De wethouder geeft aan dat het beleidsplan zich niet primair richt op de kleinere stations. Niet op alle plaatsen is voldoende plek om fietsen te stallen. Gewacht wordt op Rijksgelden om te starten met het aanleggen van extra fietsenstallingen. Voor stations langs de MerwedeLingelijn zijn middelen beschikbaar om deze kwalitatief aan te pakken. De wethouder wil hier graag gebruik van maken om extra stallingen bij station Stadspolders aan te leggen. Hiervoor moet nog overleg plaatsvinden. Hij hoopt dit voor het einde van het jaar te realiseren. Hij zegt toe dat fietsen die zorgen voor gevaarlijke situaties voor de ingang van stations worden verwijderen. De commissie besluit dit raadsvoorstel als bespreekstuk door te geleiden naar de bespreekraad van 21 februari 2017. Niet om de discussie opnieuw te voeren, maar om D66 de gelegenheid te geven een motie in te dienen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 13 december 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief op verzoek van de fracties D66 en SP te agenderen voor een bespreking in de commissie. De fractie D66 heeft behoefte aan stukje kaderstelling door de raad op dit punt en wil graag de situatie bij station Stadspolders hierbij betrekken.