Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821926

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821926

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821926
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 09-11-2017 11:21:46
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 november 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


Mededelingen:


Leefwerf:
Wethouder Sleeking geeft mondeling toelichting over de stand van zaken Leefwerf. De wethouder deelt onder meer mee dat er niet eerder dan 12 december een collegebesluit ligt. De provincie verleent geen verder uitstel dan 19 december. Dat betekent dat de wethouder een agenderingsverzoek doet voor behandeling van het voorstel in de raad van 19 december. Op 6 december bespreken bij agendadeel commissie. De leden van de commissie gaan hiermee akkoord. De wethouder geeft aan dat er nog geen sprake van sluitende businesscase. OCW heeft ingestemd maar met voorwaarden. Exploitant Dordtyard heeft ook nadere voorwaarden gesteld. Het gaat daarbij om substantiële bedragen. De gemeente is afhankelijk van medewerking, onder meer voor overpad en haven. Bij de provincie is geïnformeerd naar de status van de afspraak: absolute voorwaarde provincie 10 schepen. Op 22 november is er weer een gesprek met de provincie, omdat gemeente garantie niet kan bieden. Mogelijkheden: uitstel, of niet haalbaar. Er is veel tijd ingestoken, maar helaas nog geen overeenstemming. Provincie moet instemmen met het plan dat er ligt. Zo niet dan vervalt de subsidie. Businesscase kan gerealiseerd worden op basis van 7 schepen in afwachting van een mogelijke uitbreiding komende jaren.


Amendement: 'Geen auto over het fietspad Oranjelaan':
Wethouder Van der Linden
deelt mee dat het amendement: 'Geen auto over het fietspad Oranjelaan' (raad 26 september 2017) niet uitvoerbaar is. Het college komt met een nieuw voorstel. Verzoek commissie aan college om per omgaande te melden waarom dat niet kan. En hoe het contact wordt onderhouden met de bewoners. Toezegging wethouder dat het college deze week reageert. 


Themabijeenkomst inrichten straten en verkeersveiligheid:
Vraag van PvdA-fractie om samen met andere fracties een (thema)bijeenkomst te houden over aanpak inrichten straten (werk-met-werk, prioriteit fietsers, overleg bewoners, voorkomen dat auto’s te hard rijden, wat is thans het beleid, wat is het budget, wat kan beter, etc.). Fracties SP en VVD doen mee. Agendering komt terug in commissie 6 december.