Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1821812

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1821812

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1821812
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 20-04-2017 12:18:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 18 april 2017 17:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent om 20:35 uur de vergadering. De leden van de commissie stemmen in met het voorstel om het agendapunt over het burgerinitiatief direct te behandelen.

Ten opzichte van de eerste versie van de agenda is de nu voorliggende agenda aangepast. Afgelopen donderdag is voorgesteld om mede in het kader van zorgvuldige behandeling en duidelijkheid voor u en de indieners van de zienswijzen het agendapunt de raadsinformatiebrief "ontwerpbestemmingsplannen Dordtse Kil IV en rijksweg A16-N3" van de agenda te halen. Dit biedt de gelegenheid om in later stadium het bestemmingsplan inclusief de reactie op de zienswijzen te bespreken. Wel wil de commissie op initiatief van D66 vooraf een duidelijke en uitvoerige tussenstand hebben van wethouder Mos over de zienswijze van de provincie. Daarbij wil de commissie in ieder geval meer duidelijkheid over wat geleid heeft tot de nu voorliggende zienswijze, het schijnbare draaien van provinciaal standpunt en waarom de link wordt gelegd met de regionale woonvisie. Dit wordt via de griffie doorgeleid naar wethouder Mos. Bespreking van het onderwerp (inclusief de zienswijzen en de reactie van het college) is zo omvangrijk dat het een thema avond op zich zelf zou kunnen zijn. Iedereen kan hier inspreken en de eigen expertise inbrengen.