Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1805540

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1805540

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1805540
Onderwerp Raadsinformatiebrief over parkeren Nieuw Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fractie CDA legt een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 januari 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De heren Heijjer Van Dijk van de Jongerenraad spreken in en brengen de uitkomsten van hun enquête onder de aandacht. Jongeren zijn bevraagd op hun wensen en verwachtingen van het stationsgebied. De uitkomsten van deze enquête zijn aan het dossier toegevoegd. Jongeren vragen vooral aandacht voor de veiligheid, voor de fietsenstalling en voor een huiskamer in de stationshal. Vervolgens geeft de heer Van Uum een presentatie over de inhoud en de totstandkoming van de koersnotitie. Het zijn ideeën voor mogelijke ontwikkelingen die in een brede alliantie tot stand zijn gekomen. De fractie D66 spreekt waardering uit voor het verrichte werk, maar vraagt aandacht voor de integraliteit van de ontwikkelingen (oa relatie met andere infrastructuur, intercitystatus etc.). De fractie D66 verzoekt om met een startnotitie een gebiedsontwikkelingstraject te starten. De overige fractie maken enkele kanttekeningen bij de plannen, die in beginsel wel tot de verbeelding spreken. Wel wil de commissie graag een knip aanbrengen tussen maatregelen voor de korte termijn waar gewoon mee gestart moet worden (veiligheid, fiets parkeren en wateroverlast in het park) en ideeen voor de langere termijn (ondertunneling, traverse, herinrichting park, gebruik stationsgebouw). De commissie adviseert de raad om de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen. Wel overweegt de fractie D66 nog om met een motie te komen over de infrastructuur.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinformatiebrief te betrekken bij de bespreking van de brief genoemd onder b (RIB over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal Station, RIS 1800738).