Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1800738

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1800738

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1800738
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de kansen van het stationsgebied Dordt Centraal Station
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 21 februari 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De fracties D66 en GroenLinks leggen een stemverklaring af.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 januari 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De heren Heijjer Van Dijk van de Jongerenraad spreken in en brengen de uitkomsten van hun enquête onder de aandacht. Jongeren zijn bevraagd op hun wensen en verwachtingen van het stationsgebied. De uitkomsten van deze enquête zijn aan het dossier toegevoegd. Jongeren vragen vooral aandacht voor de veiligheid, voor de fietsenstalling en voor een huiskamer in de stationshal. Vervolgens geeft de heer Van Uum een presentatie over de inhoud en de totstandkoming van de koersnotitie. Het zijn ideeën voor mogelijke ontwikkelingen die in een brede alliantie tot stand zijn gekomen. De fractie D66 spreekt waardering uit voor het verrichte werk, maar vraagt aandacht voor de integraliteit van de ontwikkelingen (oa relatie met andere infrastructuur, intercitystatus etc.). De fractie D66 verzoekt om met een startnotitie een gebiedsontwikkelingstraject te starten. De overige fractie maken enkele kanttekeningen bij de plannen, die in beginsel wel tot de verbeelding spreken. Wel wil de commissie graag een knip aanbrengen tussen maatregelen voor de korte termijn waar gewoon mee gestart moet worden (veiligheid, fiets parkeren en wateroverlast in het park) en ideeen voor de langere termijn (ondertunneling, traverse, herinrichting park, gebruik stationsgebouw). De commissie adviseert de raad om de raadsinformatiebrieven voor kennisgeving aan te nemen. Wel overweegt de fractie D66 nog om met een motie te komen over de infrastructuur.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze raadsinfomatiebrief te agenderen voor een bespreking in de commissie fysieke leefomgeving. Op verzoek van de fractie CU/SGP zal de commissie middels een presentatie geïnformeerd worden over de voorgestelde ontwikkelrichting. Vervolgens zal de commissie bespreken in hoeverre ze de gekozen richting ondersteunen. De fractie D66 voegt als bespreekonderwerp de integraliteit van het voorstel toe. De relatie met onder andere het GRP (wateroverlast parken), parkeren en het stallen van fietsten wordt gemist. De commissie wil dit onderwerp bespreken op een moment dat er ruim de tijd beschikbaar is. De brief genoemd onder punt k (RIB over parkeren Nieuw Krispijn 1805540) wordt bij deze bespreking betrokken.