Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1795099

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1795099

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1795099
Onderwerp Raadsinformatiebrief over lidmaatschap Coöperatie ParkeerService en voortgang digitalisering parkeervergunningen
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 24-10-2016 16:47:50
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 23 november 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De agendapunten 6, 7 en 8 zijn gezamenlijk besproken. Vanuit de kaderstellende rol blijft de commissie het belang van digitalisering benadrukken. De commissie wil het concrete scenario weten hoe de digitalisering gaat plaatsvinden nu de samenwerking met CPS niet lukt. Daarnaast besteedt de commissie nog kort aandacht aan de reden waarom het niet is gelukt om de ambities met CPS te realiseren. Enkele partijen spreken daar expliciet hun teleurstelling over uit. De wethouder geeft aan de ontwikkeling op het terrein van handhaving worden doorgezet, maar met een andere organisatie. De gemeentelijke meldkamer blijft langer actief. Op korte termijn is dat prima, op langere termijn is dat mogelijk niet gewenst. De digitalisering zal gefaseerd plaatsvinden. Vergunningen en bezoekerspassen zullen voor 1 juli 2017 digitaal afgehandeld kunnen worden. Voor de overige producten wil de wethouder meer tijd om daar het juiste plan van aanpak aan te koppelen. Deze ontwikkeling zal met eigen mensen in gang gezet worden en vervolgens door het KCC worden uitgevoerd. De wethouder geeft aan dat hij uiterlijk in het eerste kwartaal van 2017 met een voorstel naar de raad komt. De commissie verzoekt om dan ook inzicht te geven in het kostenplaatje en in de mate waarin eerdere taakstellingen gerealiseerd gaan worden. De commissie besluit de raadsinformatiebrieven ter kennisgeving door te geleiden naar de raadsvergadering van 20 december 2016.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze RIB te agenderen voor een bespreking in de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving.