Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1787237

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1787237

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1787237
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-09-2016 11:55:14
Onderwerp Vaststellen grondexploitatie GREX Kamerlingh Onnesweg 1
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar G Prevo-Brenninkmeijer, 770 4737
Datum B&W Besluit 06-09-2016
Gerelateerde zaak 1698012
Agendacommissie 20-09-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij zijn voornemens om 49.169 m² bouwrijpe grond gelegen aan de Kamerlingh Onnesweg 1 te verkopen aan B&S B.V.. De grondtransactie vindt plaats in het kader van de al aan uw raad gepresenteerde businesscase inzake Drechtwerk, waarin deze als positief resultaat is opgenomen (zaaknummer 1498290, datum 08 06 2015). Om deze grondtransactie mogelijk te maken stellen wij voor om een grondexploitatie te openen. De kosten en de reeds door uw raad ter beschikking gestelde kredieten (16 februari en 15 juni 2016, zaaknummers 1641206 en 1718983) worden volledig gedekt uit de toekomstige opbrengsten van de grondverkoop en zien hiermee af van de toekomstige structurele erfpacht inkomsten. Het verwachtte resultaat van de grondexploitatie bedraagt circa € 6,1 miljoen positief op eindwaarde per 31 december 2017. Daarnaast bedraagt het risicoprofiel € 0,4 miljoen. Wij zijn van mening dat openbaarmaking van de grondexploitatie Kamerlingh Onnesweg 1 en de daarbij behorende bijlage 'Toelichting grondexploitatie Kamerlingh Onnesweg 1' de financiële, economisch en juridische positie van de gemeente raakt, aantast en verzwakt, aangezien in de grondexploitatie vertrouwelijke financiële gegevens zijn opgenomen. Openbaarmaking van deze stukken weegt dan ook niet op tegen de benoemde belangen. Wij stellen uw raad dan ook voor de grondexploitatie Kamerlingh Onnesweg 1 en de daarbij behorende bijlage 'Toelichting grondexploitatie Kamerlingh Onnesweg 1' niet openbaar te doen behandelen en de geheimhouding daarvan in uw eerstvolgende vergadering te bekrachtigen. Een dezerzijds daartoe opgesteld ontwerp raadsbesluit is bijgevoegd.

Gepubliceerd 19-09-2016