Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1786703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1786703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1786703
Onderwerp Kenbaar maken zienswijze op uitkomsten evaluatie Serviceorganisatie Jeugd ZHZ en de formule Jeugdteams ZHZ en besluit tot continuering
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 15-09-2016 14:22:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 november 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (agendadeel/bespreekstuk) - dinsdag 25 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter inventariseert de reacties vanuit de commissie op de gewijzigde conceptbrief 'Zienswijze (etc.)' van de wethouder aan het Algemeen Bestuur van de GRD Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Alleen dhr. Van Antwerpen heeft een reactie gestuurd waarin hij stelde dat de formulering 'eind 2019' in de zin 'Wij stellen voor om uiterlijk eind 2019 een uitgebreide evaluatie uit te voeren, waarbij naast evaluatie van rolneming en wie wat doet wat, ook de daadwerkelijke werking/effectiviteit van het stelsel wordt meegenomen.' te wijzigen in '2019'.  De commissie is het hiermee eens en besluit de gewijzigde conceptbrief als hamerstuk door te geleiden naar de gemeenteraad van 8 november.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie maakt zich zorgen over de rolverdeling in het Jeugd-domein en vreest dat de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ ZHZ) haar taak overschrijdt. In de commissie leeft het gevoel dat de Dordrechtse gemeenteraad onvoldoende controle kan uitoefenen op de SOJ ZHZ. De commissieleden zouden het lokale aspect als bepalend willen zien in het aansturen van de Serviceorganisatie. Daarnaast heeft de commissie moeite met het feit dat nu al, in plaats van bijvoorbeeld over een half jaar, besloten moet worden over het verlengen van de overeenkomst met de serviceorganisatie.


Besloten wordt om door te gaan met de serviceorganisatie, op voorwaarden dat de wethouder de zienswijze op de volgende wijzen aanpast voor vrijdag 14 oktober 2016: 1. De zienswijze stelt een evaluatie van de Serviceorganisatie in 2019 voor; 2. De zienswijze stelt dat het mogelijk moet zijn om na het eerder genoemde onderzoek de Dordrechtse gemeenteraad in 2020 uit kan treden uit de serviceorganisatie.


De zienswijze zal tijdens de Begrotingsraad van 8 november worden vastgesteld.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 20 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit de zienswijze te agenderen voor de commissievergadering van 11 oktober en niet in de huidige vergadering te betrekken bij agendapunt 10. Daar de zienswijze uiterlijk op 6 november ingediend moet zijn en als gevolg van de keuze om de zienswijze op 11 oktober te bespreken de zienswijze niet eerder dan 8 november door de raad kan worden vastgesteld, wordt het de wethouder toegestaan om op 6 november een (eventueel door de commissie aangepaste) zienswijze onder voorbehoud in te dienden bij de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ.