Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 174660

Gemeente Dordrecht

Dossier - 174660

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 174660
Onderwerp Instemmen met de jaarschijf 2009 van de egalisatiereserve parkeervoorzieningen en met de dienovereenkomstig voorgestelde begrotingswijziging
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Ingekomen/gepubliceerd 28-04-2009 10:05:02
Onderwerp Instemmen met de jaarschijf 2009 van de egalisatiereserve parkeervoorzieningen en met de dienovereenkomstig voorgestelde begrotingswijziging
Programma Ondernemerschap en Bereikbaarheid
Onderwerplijstnr 17 - Parkeren en parkeergarages
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt M.J.W.T. Hendrickx
Aanspreekpunt telefoon (078) 6398285
Aanspreekpunt e-mail mjwt.hendrickx@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L.P.J. Mosch, (078) 6396383
Datum B&W Besluit 21-04-2009
Datum verzending 13-05-2009
Agendacommissie 19-05-2009
Raad 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Tijdens de behandeling van de programmabegroting 2009 op 11 en 12 november 2008 heeft u met het college spelregels afgesproken voor de egalisatiereserve parkeervoorzieningen en besloten een bedrag van 7,75 miljoen euro in de egalisatiereserve te storten (zie raadsvoorstel dossiernr. 118593; grosnr. 2008.669). In overeenstemming met die spelregels geeft het college u doormiddel van bijgaand raadsvoorstel inzicht in de voorgenomen invulling van de jaarschijf 2009. Het college vraagt u hiermee in te stemmen en het benodigde krediet daarvoor aan de door u op 12 november 2008 beschikbaar gestelde egalisatiereserve te onttrekken. Nota Bene: Bijgaand raadsvoorstel laat onverlet de afzonderlijke besluitvorming die nog over de op blz. 2, bovenaan, en op blz. 3, ad 8, van dit raadsvoorstel aangehaalde kredietaanvraag inzake voorbereidingskosten "Parkeren Centrum Oost" dient plaats te vinden. Bovenbedoelde kredietaanvraag maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel inzake Parkeergarages Oost (realisatie van parkeergarages aan het Steegoversloot en aan het Kromhout c.a.) d.d. 31 maart 2009 (zie dossiernr. 162000), dat op 19 mei 2009 in de Dordtse Kamers wordt besproken.
Gepubliceerd 28-04-2009