Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1745372

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1745372

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1745372
Onderwerp Raadsinformatiebrief over tijdelijke formatie-uitbreiding sociale teams
Aanspreekpunt J.H. de Roo - Veulings
Ingekomen/gepubliceerd 06-07-2016 12:24:20
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 maart 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 14 maart 2017 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie debatteert en stelt vragen over het raadsvoorstel. Gespreksonderwerpen zijn: de bekendheid van de teams, hun regisseursrol, hun capaciteit, de samenwerking met huisartsen en de gehanteerde bejegening. Ook spreekt de commissie over de al dan niet beschikbare voortgangsinformatie over de teams bij hun streven naar integraliteit.

De wethouder laat weten met de organisaties van de alliantie in gesprek te zijn over de gewenste organisatievorm.
De wethouder zegt toe bij de SOJ te informeren over doorverwijzingsgegevens van huisartsen naar de jeugdteams.

Fracties vragen om inzicht in afwijkingen ten opzichte van vastgestelde Beleidsrijk Transitiearrangement, zoals het idee van zelfsturende (jeugd)teams.
De wethouder verwijst voor dit laatste punt naar wethouder Van der Linden.
CDA en PvdA vragen om extra visie op de beoogde regisseursrol van de integrale teams.

De wethouder zegt toe om de voortgang te monitoren van de doelen en uitgangspunten van de sociale wijkteams en de raad hier na de zomer over te informeren.
Fractie D66 vraagt (korte en bondige) monitoring op: bekendheid, samenwerking in de wijk, cliëntervaring en bejegening.
Fractie PvdA stelt monitoring voor van de doorontwikkeling van de integrale teams, bijvoorbeeld aansluitend bij pagina 4, alinea 2, zin 2 van de startnotitie.

De commissie besluit het raadsvoorstel als hamerstuk te sturen aan de gemeenteraad.
De commissie besluit de raadsinformatiebrief ter kennisname te sturen aan de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 23 augustus 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

BVD, PvdA en CDA wensen deze raadsinformatiebrief aan te houden. Mevrouw Sömnezer heeft hier de volgende drie politieke stellingen bij: 1. De ingezette uitbreiding voldoet niet aan de wens van de raad om voldoende menskracht te hebben om aan alle zorgvragen te voldoen; 2. Een fijnmaziger netwerk van zorg in de wijken en buurten op basis van geobjectiveerde gegevens, zoals de straatkubus, zou meer bijdragen aan de gewenste zorg en ondersteuning; 3. Daarnaast zou verzelfstandiging van de medewerkers en het onderbrengen in een aparte rechtspersoon meer bijdragen aan de transformatie dan een uitbreiding. De heer Rovers voegt één vraag toe: 1. Is er naast de kwantiteit ook aan de kwaliteit gedacht? Mevrouw Nijhof voegt ook één stelling toe: 1. De inhoudelijke kaders van de wijkteams zijn onvoldoende duidelijk.