Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1737611

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1737611

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1737611
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Viersprong
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-08-2016 15:51:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Viersprong
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Groot project De Nieuwe Dordtse Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Linden - van Lonkhuizen, Kelly van der (K.)
Datum B&W Besluit 21-06-2016
Gerelateerde zaak 1653626
Agendacommissie 23-08-2016
Termijn agenda in afwachting van raadsvoorstel met varianten (24-1 in college)
Adviescommissie 11-04-2017
Raad 9-05-2017
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Vanwege het schrappen van het dagrecreatieterrein in de Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft uw raad op 16 juni 2015 ingestemd met een onderzoek naar de mogelijkheden om de Viersprong op te waarderen. De mogelijke ontwikkeling bij de Viersprong is losgekoppeld van het project de Nieuwe Dordtse Biesbosch. Uw raad heeft daarbij besloten de plankosten voor het nader onderzoek naar die mogelijkheden voor de Viersprong (ad € 80.000,-) te financieren uit de vanaf 2016 beschikbare recreatieve beheermiddelen Nieuwe Dordtse Biesbosch, product 90 044 Recreatie. Uit eerder verkennend onderzoek is een aantal mogelijke ontwikkelingen rondom de Viersprong gekomen die de locatie aantrekkelijk maken. De meest verregaande variant (bijlage 1) hierin was de ontwikkeling van twee strandjes, één aan de overzijde van het huidige strandje en de andere naast het speelbos inclusief bijbehorende voorzieningen. Om de effecten van deze ontwikkeling te meten zijn twee onderzoeken uitgevoerd. Allereerst is uitgezocht of deze ontwikkeling mogelijk is in relatie tot de geldende natuurwetten. Het tweede onderzoek betrof het uitrekenen van de potentiële capaciteit van de totale locatie na aanpassing. Uit de onderzoeken is gebleken dat ontwikkeling mogelijk is met inachtneming van een aantal aandachtpunten ten aanzien van de natuur en dat de locatie de potentie heeft om 230 mensen gelijktijdig een plek te bieden. Aangezien de ontwikkeling € 500.000,- kost, exclusief de jaarlijkse lasten voor beheer en onderhoud, de locatie gemiddeld 10 tot 15 dagen per jaar (zomerse dagen) gebruikt gaat worden en het recreatiegebruik in potentie gering is, hebben wij besloten vooralsnog geen ingrijpende wijziging op deze locatie door te voeren. Wij vinden de locatie als zwemlocatie wel van belang. Daarom worden momenteel met Staatsbosbeheer (eigenaar van de grond) nadere afspraken gemaakt over beter beheer en onderhoud van de locatie. Indien dit leidt tot beter gebruik van de locatie, kan in de toekomst besloten worden alsnog over te gaan tot ingrijpende wijzigingen in de omgeving om de locatie aantrekkelijker te maken. Gevolg van de afspraken met Staatsbosbeheer is dat dat de gemeente voor het beheer en onderhoud moet gaan meebetalen. Deze kosten kunnen de komende twee jaar (tot en met 2018) betaald worden uit het eerder gereserveerde financiële middelen.

Gepubliceerd 18-08-2016