Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1728275

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1728275

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1728275
Onderwerp Kennisnemen van de Beleidsnotitie Cultuureducatie
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 16-06-2016 13:00:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie GroenLinks legt een stemverklaring af.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 11 oktober 2016 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De wethouder doet twee toezeggingen: 1. De wethouder zegt toe opties te bestuderen voor het inbouwen van prikkels om aanbod van cultuureducatie en vraag naar cultuureducatie op elkaar aan te laten sluiten. Hij zal dit voor de kadernota aan de commissie zenden. 2. De wethouder geeft inzage aan de commissie aan de commissie wanneer later dit schooljaar het convenant Cultuur-Onderwijs met een of meer onderwijsinstellingen is gesloten.


De commissie besluit dat het raadsvoorstel als hamerstuk behandeld kan worden in de Begrotingsraad van 8 november.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 september 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter houdt dit onderwerp aan tot bespreking in een latere vergadering.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 21 juni 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De VVD wil deze beleidsnotitie bespreken maar wel de popcentrale loskoppelen van het onderwerp cultuureducatie. De politieke vraag hierbij luidt: vinden wij dat de vraaggerichte manier van werken goed genoeg terugkomt in de visie en zijn we het eens met de plaats die ToBe hierin inneemt? Gemeentebelangen Dordrecht, GroenLinks en Beter voor Dordt ondersteunen dit voorstel. De politieke vraag van Beter voor Dordt luidt: biedt deze beleidsnota voldoende vrijheid en kan dit gevolgen hebben voor de stichting cultuureducatie Zuid-Holland Zuid? PvdA stelt daarnaast de vraag welke gevolgen dit heeft voor het Energiehuis. De commissie besluit de beleidsnotitie te agenderen op een nader te bepalen commissievergadering.