Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1710853

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1710853

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1710853
Onderwerp Raadsinformatiebrief over plan en begroting Dordrecht Regenboogstad 2016 en 2017
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 26-05-2016 10:34:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 november 2016 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - donderdag 6 oktober 2016 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Namens de Politie is dhr. P. Esser uitgenodigd om het jaarverslag Roze in Blauw 2015 toe te lichten. Dhr. Esser geeft onder meer aan het project, dat dient om zowel de relaties met de LHBT-gemeenschap te verbeteren alsmede zichtbaarheid en behandeling van incidenten te verbeteren, sinds de start in 2013 ver is gekomen, maar nog een weg heeft te gaan. In deze discussie komt naar voren dat dhr. Esser met name nog posters aan kan leveren om de zichtbaarheid van het project te verbeteren. Bij mevrouw Kruger leeft het gevoel dat nog onvoldoende wordt gedaan met het feit dat Dordrecht een ‘regenboogstad’ is. De Raadsinformatiebrief spreekt volgens mevrouw Koene met name over de toekomst, maar laat niet zien wat er al gebeurd is. Deze betogen worden ondersteund door meneer Hofman en mevrouw Stolk. De heren Merkuur en Boersma initiëren een discussie waarvan de uitkomst is dat de commissie belang hecht aan het zichtbaar maken van gesprekken met confessionelen over seksuele diversiteit, maar dat enkele geloofsgemeenschappen hier nog moeite mee hebben. Wethouder Lambrechts geeft aan dat de Raadsinformatiebrief inmiddels van voor de zomer is en er sindsdien veel is uitgevoerd: er is zijn gesprekken in de wijken geweest en gesprekken op scholen, waarbij nog meer gesprekken op VMBO-instellingen dienen plaats te hebben. Tevens zijn er beschikbare middelen besteed aan lespakketten over dit onderwerp voor middelbare scholen. Daarnaast is er, op initiatief van een motie van Groenlinks, een regenboogzebrapad voor het treinstation aangelegd. Mevrouw Lambrechts stelt op vragen van mevrouw van Bekhoven dat het niet te vroeg was om exclusief beleid t.a.v. van LHBT naar inclusief beleid te veranderen. Burgemeester Brok gaat in op vragen van o.a. mevrouw Koene over het vermeende gebrek aan zichtbaarheid en ruchtbaarheid die de gemeente aan dit onderwerp schenkt. De burgemeester antwoordt dat er wel degelijk aandacht aan het onderwerp geschonken wordt, zowel in het algemeen, als op specifieke moment zoals naturalisatieceremonies. Wethouder Lambrechts doet drie toezeggingen: 1. Zij zal de commissie informeren over hetgeen gebeurd is op dit onderwerp sinds het verschijnen van de Raadsinformatiebrief; 2. Zij zal zorg dragen dat het informatie over LHBT-gerelateerde zaken (waaronder Roze in Blauw) goed op de website van de gemeente te vinden is; 3. Zij zal zorgen dat de posters die Politie in de persoon van dhr. Esser aanbiedt, opgehangen worden in de stad. De Raadsinformatiebrief kan voor kennisgeving worden aangenomen in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op verzoek van GroenLinks, VVD en VSP deze raadsinformatiebrief te bespreken op een nader te bepalen commissievergadering. De politieke vragen van hierbij luiden: Is het plan van aanpak zoals aangegeven in deze raadsinformatiebrief voldoende smart gemaakt om de doelstellingen te behalen? Is binnen het inclusief beleid de zichtbaarheid van dit beleid voldoende gewaarborgd? Welke positie heeft de stuurgroep binnen Dordrecht Regenboogstad en is de samenstelling naar mening van de raad voldoende om een structurele antennefunctie te vervullen in de stad? Er is onvoldoende duidelijk welke doelen bereikt gaan worden, behoudens de algemene doelen die vanuit het rijk zijn gesteld. Nemen wij onszelf voldoende serieus door op deze manier met dit beleid om te gaan?