Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1704334

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1704334

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1704334
Onderwerp Kennisnemen jaarstukken 2015 en instemmen met de instelling van de bestemmingsreserve IKB
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 06-06-2016 15:05:24
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 15 juni 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Auditcommissie - woensdag 1 juni 2016 20:00
Besluit:

De auditcommissie concludeert dat de Jaarstukken 2015 technisch van voldoende kwaliteit zijn om een goed debat in de raad over de resultaten te kunnen voeren. De auditcommissie adviseert de gemeenteraad om conform de getrapte opzet een besluit te nemen over het voorstel. Over het definitieve financiële resultaat valt nog minder te zeggen omdat er nog onderdelen ontbreken (3D's, Stadswerven, Inkoop), maar met de gegevens die er wel liggen kan men uit de voeten. Het verslag van de vergadering wordt toegevoegd aan het dossier van de Jaarstukken zodat ook de overige raadsleden kennis kunnen nemen van hetgeen de accountant over het proces en planning van het vervolg heeft gezegd. Mogelijk dat ook in 2017 (controle 2016) de reguliere termijnen niet gehaald gaan worden. De auditcommissie geeft aan dat ze indien dat het geval blijkt te zijn ze het onwenselijk vindt als er wederom andere onderdelen (anders dan de 3D's) nakomen. De situatie zoals dit jaar waarin ook de grondexploitatie Stadswerven en een onderdeel van Inkoop nog niet gereed zijn, vindt de commissie niet gewenst.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 31 mei 2016 18:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de programma's uit de begroting die betrekking hebben op de portefeuille van fysieke leefomgeving. De Tussenbalans van het college wordt hierbij betrokken. De commissieleden benadrukken de constructieve wijze waarop er in de commissie wordt samengewerkt en stellen enkele verduidelijkende vragen aan het college. Met name de onderwerpen duurzaamheid (Is er sprake van een winstwaarschuwing?) en de kwaliteit van de bebouwing op Stadswerven (Kan de kwaliteit van de woningvoorraad omhoog?) krijgen aandacht. De commissie verzoekt over Stadswerven separaat een keer te worden bijgepraat. De Jaarstukken en de Tussenbalans worden op 15 juni in de Debatraad verder besproken.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 mei 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie deelt enkele aandachtpunten uit de jaarstukken 2015. De commissie is blij met de aandacht die veiligheid krijgt. Een aandachtspunt is de toegenomen werkloosheid. De heer Mos zal de raad in een brief statistische informatie aanreiken over ontwikkelingen bij bedrijven en de werkgelegenheid. De commissie zou graag nader geïnformeerd willen worden over de Stichting Breedband. Een vraag van D66 naar het toegenomen vreemd vermogen van enkele verbonden partijen, zal als technische vraag worden beantwoord.


De commissie besluit de jaarstukken (en het instellen van de bestemmingsreserve IKB) verder te bespreken in de raadsvergadering van 15 juni.