Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1700134

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1700134

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1700134
Onderwerp Burgerinitiatief realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016 - 2017
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 20-06-2016 17:52:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 december 2017 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.
Zie voor de besluitvorming het raadsbesluit in RIS-dossier 2076957, agendapunt 46 van deze agenda.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 24 oktober 2017 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Wordt betrokken bij raadsvoorstel na 7 november 2017 over: Stand van zaken burgerinitiatief Leefwerf De Biesbosch.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 10 oktober 2017 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit om in de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving op 24 oktober 2017 de voorstellen over de uitvoering van het burgerinitiatief Leefwerf de Biesbosch te bespreken in bijzijn van wethouder Sleeking.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 20 december 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 29 november 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw van Lier (federatie varend erfgoed), de heer Dolman (bewoner van een waterwoning), de heer Hubens (Stichting Binnenvaart) en de heer Barone (initiatiefnemer) spreken in bij het voorstel over de invulling van de zuidelijke insteekhaven. Mevrouw van Lier benadrukt de unieke kans die Dordrecht heeft om voor een deel van het varend erfgoed een locatie geschikt te maken. De heer Dolman benadrukt dat het plan ook een keerzijde heeft en voor de bewoners van de waterwoningen niet gunstig is. Hij heeft een alternatief plan waar de gemeente geen financiële bijdrage aan hoeft te leveren. De heer Hubens geeft een toelichting waarom de stichting de aanschaf van een Franse motor mogelijk wil maken. De heer Barone vraagt aandacht voor de benodigde randvoorwaarden en de vervolgstappen die nodig zijn om dit plan succesvol door te zetten. De commissieleden spreken unaniem hun waardering uit voor het voorstel en zijn blij dat het college nu voorstelt om het burgerinitiatief mogelijk te maken. Ze zien het als een positieve toevoeging voor het gebied. Wel moet er in de uitwerking aandacht zijn voor de levensvatbaarheid van het initiatief en wordt de wethouder opgeroepen ook met de bewoners van de waterwoningen in gesprek te gaan over hun bezwaren. De commissie besluit beide voorstellen als hamerstuk door te geleiden naar de raad van 20 december. Aan het burgerinitiatiefvoorstel wordt een ontwerpbesluit toegevoegd voor de eerste twee beslispunten omdat beslispunt 3 uit het voorstel niet meer van toepassing is.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 21 juni 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heren De Heer en Barone geven een mondelinge toelichting op het voorliggende burgerinitiatiefvoorstel. De heer Barone geeft aan dat de voorgestelde indeling van de Zuidelijke insteekhaven op basis van het advies van OpKoers nog is aangepast. Daarnaast lijkt het er op dat de investeringskosten nog iets lager kunnen uitvallen dan dat nu is voorzien. De Barone benadrukt dat hij vooral zoekt naar commitment van de gemeente. Is er voldoende vertrouwen om hier met elkaar voor te gaan? De fracties spreken hun waardering uit voor initiatief, maar wijzen ook op de zorgvuldigheid van het proces en het feit dat er meerdere belangen zijn die samen moeten komen. Het college heeft ten aanzien van het voorliggende voorstel negatief geadviseerd. Dat betekent niet dat ze het plan niet goed vindt, maar vooral dat het nu nog niet besluitrijp is. Met OpKoers is een zorgvuldig traject opgestart, waarin wordt toegewerkt naar een samenwerking tussen initiatieven. Besloten wordt dat het college samen met alle initiatiefnemers een spoorboekje uitwerkt waarin een duidelijke fasering is aangebracht en waarin duidelijk wordt gemaakt aan welke voorwaarden de partijen in welke fase moeten voldoen. Dit spoorboekje is in september 2016 beschikbaar. Tot die tijd wordt het burgerinitiatiefvoorstel nog niet ter besluitvorming geleid naar de raad.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 26 april 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het burgerinitiatief 'realisatie Leefwerf De Biesbosch 2016 - 2017' ter advisering in handen te stellen van het college. Conform de verordening Burgerinitiatief heeft het college een termijn van vier weken om tot een reactie te komen. Parallel aan deze periode zal getoetst worden of het initiatief voldoet aan de gestelde eisen. Na ontvangst van het advies wordt het voorstel geagendeerd voor een inhoudelijk bespreking in de commissie fysieke leefomgeving.