Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1684481

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1684481

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1684481
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet inzake transacties Spuiboulevard
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 31-03-2016 14:39:11
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen te uiten en beschikbaar stellen van krediet inzake transacties Spuiboulevard
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar VPF Wiegerinck, 770 4883 / T Forrer, 770 4199
Datum B&W Besluit 29-03-2016
Gerelateerde zaak 1605918
Adviescommissie 6-04-2016
Raad 10-05-2016
Toelichting

In het kader van de ontwikkelvisie op de (her)ontwikkeling van de Spuiboulevard en omgeving, welke visie gelijktijdig met dit voorstel ter vaststelling aan uw raad wordt aangeboden, is op ambtelijk niveau met de eigenaren van leegstaande kantoren aan de Spuiboulevard gesproken over verwerving van die panden. Het betreft de panden Spuiboulevard 160-210 (waar de Rabobank in was gevestigd) en Spuiboulevard 220 (het voormalig Belastingkantoor). Beide panden maken immers onderdeel uit van het gebied waarop voornoemde visie betrekking heeft en bieden tezamen ontwikkelkansen. Deze locatie is naar onze mening een uiterst geschikte locatie om een nieuw stadskantoor te realiseren, zodat op termijn de locatie van het huidige Stadskantoor voor woningbouw aan de markt kan worden aangeboden. Onderzocht is of het mogelijk is bij deze transacties uit te gaan van een vastgoedruil. Bij het Belastingkantoor zou een ruil niet aan de orde zijn, aangezien de eigenaar (de Staat) juist panden wenst af te stoten en geen interesse heeft in uitbreiding van hun vastgoedportefeuille. Met de (nieuwe) eigenaar van het pand Spuiboulevard 160-210 is wel over een vastgoedruil gesproken. Geconstateerd is echter dat een vastgoedruil, gelet op staatssteunvoorschriften, een te groot risico vormt. De onderhandelingen hebben inmiddels geleid tot overeenstemming over de aankoop van beide onroerende zaken. Wij stellen uw raad derhalve voor geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de aankoop van beide panden en het daarvoor benodigde krediet te voteren.

Gepubliceerd 31-03-2016