Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1677177

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1677177

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1677177
Onderwerp Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 17-03-2016 15:51:15
Onderwerp Vaststellen Beleidsnota garantstellingen en leningen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PHF Kennedie, 770 4154
Datum B&W Besluit 15-03-2016
Gerelateerde zaak 1591364
Agendacommissie 22-03-2016
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Garantieverlening is een belangrijk instrument om initiatieven met een publiek doel in Dordrecht te kunnen verwezenlijken. Kort samengevat faciliteert Dordrecht een instelling of organisatie bij het aantrekken van een lening door als gemeente op te treden als garantsteller voor de partij die het geld uitleent. Hiermee kunnen wij als gemeente indirect het realiseren van maatschappelijke doelen ondersteunen. Een dergelijk (financieel) beleidsinstrument past goed bij een tijdgeest waar overheden in toenemende mate kiezen voor een faciliterende rol en verantwoordelijkheid leggen bij het maatschappelijk middenveld. Er is echter een grens aan de financiële mogelijkheden van de gemeente om andere partijen te kunnen faciliteren bij financiering. Daarom zijn heldere afwegingskaders nodig. In 1999 is het garantie en leningenbeleid voor het laatst herzien. Een actualisatie is op zijn plaats. In de lijn van de voorgaande nota kiezen we voor een doelgroepenbenadering, omdat daarmee duidelijk is welke organisaties in aanmerking kunnen komen voor een garantie. Een vergelijking met de voorgaande nota levert op hoofdlijnen de volgende veranderingen op: 1. Garantstellingen (en eventueel leningen) zijn alleen nog gericht op vastgoed. 2. De financiële positie van de gemeente wordt in de specifieke besluitvorming meegewogen; los van de vraag of een aanvraag geheel aan in de nota gestelde criteria voldoet. 3. Benadrukking waarvoor een garantstelling bedoeld is: namelijk iets mogelijk maken zonder dat het de gemeente direct geld kost. Dit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld subsidies aan instellingen. 4. Sportverenigingsaccommodaties kunnen in cofinanciering met het Waarborgfonds voor de Sport, indien dat meerwaarde heeft, worden gefaciliteerd; onder voorwaarden en tot maximaal € 300.000,-. 5. Culturele instellingen met een subsidiebelang van boven de € 50.000,- kunnen qua financiering van vastgoed worden gefaciliteerd. Maar het is de verwachting dat het om uitzonderingen zal gaan. 6. Duidelijker dan voorheen wordt onderstreept dat ingeval van een aanspraak de gemeente de beschikking krijgt over het onderliggende vastgoed. 7. Voor leningen geldt een duidelijk "Nee tenzij…". 8. In beginsel weegt het college de aanvragen zelf af en besluit binnen de gestelde kaders. Daarbuiten is de raad aan zet. (Zie hoofdstuk 8.2.) De ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheden zijn uitgewerkt en zijn daarbij aangepast aan het inmiddels al langer bestaande duale stelsel.

Gepubliceerd 17-03-2016