Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 166005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 166005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 166005
Onderwerp Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2009 12:24:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2009 14:00
Besluit:
De heer H.J. Tazelaar legt een verklaring af met betrekking tot zijn eerdere woordvoering in de adviescommissie.

Mevrouw G. Yanik dient namens de fractie van de PvdA twee motie in, te weten:
1. de motie aanpak overlast (M-2), waarin het college wordt gevraagd op korte termijn informatie te geven over de breedte en de effectiviteit van de huidige aanpak en over de maatregelen die nodig zijn om tot de geschetste aanpak te komen; 2. Motie beheer hostel(M-3), waarin het college wordt gevraagd conform het in de motie gestelde een plan van aanpak te ontwikkelen, een nulmeting te laten verrichten, vervolgmetingen regelmatig te laten plaatsvinden en de raad over de voortgang te rapporteren.
Na beantwoording van wethouder Kamsteeg houdt de fractie van de PvdA de motie beheer hostel aan.
Mevrouw D. Koppens-van Leeuwen (BETER VOOR DORDT) verlaat de raad voor de stemmingen over het voorstel en de ingediende motie.
Het voorstel wordt aangenomen met stemmen van de aanwezige leden van de fracties van BETER VOOR DORDT en de VSP tegen. De motie wordt aangenomen met de stemmen van de fractie van GroenLinks en de fractie Karapinar tegen.
Vergadering - Sociale infrastructuur - dinsdag 14 april 2009 22:00 - Adviescommissie
Besluit:
Alleen de eerste termijn en de beantwoording van de wethouder hebben plaatsgevonden. De woordvoerders van GroenLinks, ECO-Dordt, PvdA, VVD en fractie Karapinar hebben aangegeven dat zij wat zij tijdens het sprekersplein hebben vernomen eerst willen terugkoppelen naar hun fracties voordat zij met een definitief standpunt komen.
De woordvoerders van BETER VOOR DORDT en VSP geven aan dat hun fracties tegen dit voorstel zijn. De woordvoerders van ChristenUnie/SGP en het CDA geven aan dat zij volledig achter het voorstel staan. De woordvoerder van D66 heeft ook nog geen definitief standpunt verwoord.
De commissie adviseert de Agendacommissie de tweede termijn van de discussie te agenderen voor de raad van 12 mei 2009. De raadsinformatiebrief over voortgang locatiekeuzetraject Hostelvoorziening (dossiernr. 136844) zal bij de discussie worden betrokken.