Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 166005

Gemeente Dordrecht

Dossier - 166005

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 166005
Onderwerp Kennisnemen van locatiekeuze Hostelvoorziening en instemmen met wijziging bestemmingsplan
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-04-2009 12:24:17
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 mei 2009 14:00
Motie titel motie beheer hostel (M-3)
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 15-11-2011
Aangehouden, 12-05-2009
Motietekst:
Motie Beheer Hostel, het College wordt gevraagd: • Specifiek zorg te dragen voor een geleidelijke opbouw van de opvang van de doelgroep met als hoofdindicatie drugsverslaving t.b.v. een gewenningsperiode voor de hostelbewoners en omwonenden; Bij het opstellen van het beheerplan de veiligheid voor bewoners, bedrijven en woonomgeving het leidende principe te laten zijn; Het beheerplan op te stellen in nauwe samenwerking met alle betrokken omwonenden en bedrijven, die hierbij professionele ondersteuning krijgen; Een beheergroep samen te stellen waarin vertegenwoordigers van bewoners, bedrijven en andere organisaties zitting hebben, die de zorgvuldige uitvoering van dit beheerplan bewaken; gemeenteraadsleden hebben regelrnatig overleg met de beheergroep; Dat er voldoende capaciteit wordt vrijgemaakt bij politie en andere toezichthouders om het afgesproken beheerplan tot een succesvolle uitvoer te brengen; * Dat het beheerplan uitgaat van een zero-tolerance-beleid ten aanzien van alle vormen van drugshandel en overlast; bij voortdurende overlast wordt het Hostel gesloten; Dat er vooraf een nulmeting plaatsvindt op basis van de Leefbaarheidsmonitor in hetbetreffende gebied; Vervolg metingen de eerste jaren herhaaldelijk te laten plaatsvinden; Regelmatig de gemeenteraad over de voortgang te rapporteren.
motie beheer.pdf
Stand van zaken:
Agendacommissie 15 november 2011: afgehandeld.
Motie titel Motie Aanpak Overlast (M-2)
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status als afgehandeld beschouwen, 15-11-2011
Aangenomen, 12-05-2009
Motietekst:
Motie Aanpak Overlast, vraagt het college: Op korte termijn informatie te geven over de breedte en de effectiviteit van de huidige aanpak en over de maatregelen die nodig zijn om tot de geschetste aanpak te komen, zodat op basis daarvan het debat in een Adviescommissie kan plaatsvinden.
Motie aanpak overlast M2.pdf
Stand van zaken:
29-09-2011): Afgehandeld met RIB over overlastproblematiek Binnenstad (182730) die 23 juni 2009 in de adviescommissie is besproken. Toendertijd werd daarmee de motie Dagbesteding dak- en thuislozen afgedaan en deze motie is toe vergeten. Agendacommissie 15 november 2011.