Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1654344

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1654344

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1654344
Onderwerp Vaststellen Verordening beschermd wonen en opvang Dordrecht 2016
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 15:09:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 12 april 2016 20:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Dit voorstel wordt nogmaals geagendeerd voor de hamerraad van 12 april 2016, omdat het in deze raad wel voldoende besproken, maar niet formeel besloten is.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de aanpassingen aan de verordening. De PvdA geeft een aantal zorgpunten aan. Zo zijn er een aantal bepalingen opgenomen waarin een en/of bepaling staat. Deze beperken mogelijk de keuzevrijheid van de cliënt. Daarnaast bestaan er zorgen over de nieuwe procedure voor de aanvraag van PGB's. De nieuwe verordening lijkt nog meer drempels op te werpen. Ook wordt aandacht gevraagd voor de rol en inbreng van de WMO-adviesraad. Wordt deze proactief betrokken bij bijvoorbeeld de totstandkoming van deze verordening. Ook zijn er zorgen of er geen mensen tussen wal en schip vallen door de wijze waarop de verordening nu bepaalde groepen uitsluit.  GroenLinks vraagt of deze verordening niet te veel uitgaat van de financiën in plaats van kwalitatief goede zorg. Verder wordt gesproken over de groep mensen die nu nog op straat leeft, hoe kunnen deze mensen gevonden worden. Gemeentenbelangen Dordrecht vraagt de commissie naar hun visie op het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix als instrument bij de uitvoering van deze zorg. De commissie reageert wil hier graag verder over spreken.


De commissie besluit de verordening te bespreken in de raadsvergadering van 29 maart 2016. De bespreking zal zich richten op het gebruik van de zelfredzaamheidsmatrix als instrument. Dit wordt aangevuld met de bespreking van artikel 2.3 in relatie tot artikel 2.6 en artikel 3.2. Het gaat dan met name om de positie van de cliënt en eventuele ondersteuning of familie bij de aanvraag en verdere procedure.