Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646325

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646325

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646325
Onderwerp Raadsinformatiebrief over spreiding sociale teams
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:13:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie bespreekt de stand van zaken van de sociale teams. De vraag wordt nadere geformuleerd en luidt: doen de teams wat ze moeten doen en kunnen ze dat?


De commissie spreekt uit dat ze de inzet van de teams zeer waarderen. Wel zijn er zorgen over de kwaliteit. Met name de vraag of tijdig wordt doorverwezen en er dus goed de smanewerking wordt gezocht met andere zorgaanbieders. Er zijn verschillen te onderscheiden per team. De splitsing van teams heeft niet geleidt tot het aantrekken van meer capaciteit. Er zijn zorgen over de werkdruk. Daarnaast wordt gesproken over de wijze waarop de teams zorg mijdende cliënten weet te vinden.


De commissie besluit dat de raadsinformatiebrieven ter kennisname kan worden aangenomen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit op verzoek van de heer van Verk deze raadsinformatiebrief op een nader te bepalen datum in een commissievergadering te bespreken. Mevrouw Wemmers steunt dit verzoek. De stelling name luidt: de raadsinformatiebrief geeft aan dat er sprake is van nieuwe spreiding maar niet van uitbreiding van de teams. Dit is niet gebaseerd op objectiveerbare gegevens.


Mevrouw Wemmers geeft aan dat in de motie over spreiding sociale teams is aangegeven dat meer bekendheid aan de sociale teams gegeven moet worden. Bijvoorbeeld via de gemeentepagina. Hier wil de commissie graag een reactie op van de portefeuillehouder.