Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1646297

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1646297

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1646297
Onderwerp Instemmen met de regionale nota gezondheidsbeleid 2016-2019 inclusief de lokale paragraaf, en kennisnemen van de bijbehorende bijlagen
Aanspreekpunt M.J. Geerts
Ingekomen/gepubliceerd 04-02-2016 12:13:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 29 maart 2016 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaring van fractie PvdA.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Schuiten gaat in op de verhouding preventie en genezing. Hij komt tot de conclusie dat er voldoende preventief beleid is opgenomen in het plan. vraag is hoe dit op termijn gaat uitwerken. Op dit punt wil hij vinger aan de pols houden. Het gevoel wordt gewekt dat inzet op preventie werk, maar dit zal moeten gaan blijken. De heer Rovers geeft aan dat de Zorgverzekeringswet ook een aantal zaken regelt. Mevrouw Van Bekhoven stelt dat de uitvoering van de preventieve taken niet door de Dienst uitgevoerd moet worden. Zij horen een regierol te hebben. Mevrouw Nijhof geeft aan dat de wettelijke taken vanuit de Dienst gedekt worden, maar de Dienst voert ook niet wettelijke taken uit. Ook JGZ wordt betaald. Niet wettelijk taken dient JGZ uit te voeren. Waarom gebeurt dit niet? De heer van Verk vult dit aan. Andere taken van de JGZ worden door gemeente uitgevoerd. Vraag is of de Dienst enkel de wettelijke taken dient uit te voeren. In het plan lijkt de Dienst haar werkzaamheden steeds verder uit te breiden. De discussie richt zich verder op de vraag of de niet-wettelijke taken goed worden uitgevoerd door de Dienst. De heer Rovers vraagt of het aantal contactmomenten van de Dienst niet zijn verminderd als bezuiniging. Ook wil mevrouw Nijhof weten waar het onbestemde geld van de JGZ blijft. Dient dit niet terug te vloeien naar de gemeenten?


De portefeuillehouder geeft aan dat de Dienst geen op zichzelf staande entiteit is. Het is onze Dienst. De Dienst is momenteel op een bepaalde manier ingericht. Hier kunnen in de toekomst andere keuzes in gemaakt worden. Uit de recent getelde artikel 40 vragen zal blijken dat er geen dubbelingen zitten in het werk van JGZ en de Dienst. Volgend jaar zal een herijking van de JGZ plaatsvinden en kan gekeken worden nar de inrichting van het systeem.  Eventueel onbestemde middelen dienen inderdaad terug te vloeien naar de gemeenten. Dit punt zal verder uitgezocht worden.


De voorzitter concludeert dat de wethouder heeft toegezegd op een later moment vragen over de financiën te beantwoorden, de artikel 40 vragen over de scheiding van de taken, de algemene vraag over de reserves en het aantal contactmomenten te zullen beantwoorden binnen de standaard termijn van zes weken.  Daarnaast wil de commissie een avond organiseren over de mogelijkheden die er bestaan om een GR zo in te richten dat maatwerk per gemeente mogelijk is. De griffier wordt gevraagd dit op te pakken.


De commissie besluit het voorstel (RIS 1646297) inzake de regionale nota gezondheidsbeleid als hamerstuk naar de raad van 29 maart 2016 te sturen. De commissie besluit het meerjarenbeleidsplan RIS 1622899 voor kennisgeving aan te nemen.  

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 maart 2016 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Dit onderwerp is verdaagd naar de vergadering van 15 maart aanstaande. Het zal dan als eerste inhoudelijke onderwerp geagendeerd worden. Mocht de agenda van de 15de wederom niet afgehandeld kunnen worden, dan beslist de commissie op dat moment of er gebruik gemaakt zal worden van de mogelijkheid om uit te wijken naar een extra vergadering op 6 april aanstaande.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 februari 2016 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

Op verzoek van de heer Schuiten besluit de commissie deze nota te bespreken in een nader te bepalen commissievergadering. De heer Schuiten geeft aan afbakening te missen. De stellingname hierbij luidt: De verhouding preventie en bescherming is oké.


Dit wordt aangevuld door de heer Van Verk. Hij wil graag de relatie tussen de verschillende projecten die gedraaid worden of al gedraaid zijn bespreken. Het consortium zou ook een aantal zaken moeten doen maar deze zaken lijken heel sterk op hetgeen wat in de projecten gedaan is op het gebied van jeugd en gezondheid.


De heer Roggekamp wil aanvullen met de vraag: Geeft  de nota voldoende waarborgen om de wettelijke taken die aan ons opgedragen zijn te kunnen uitvoeren.